Περιοδικό

200 Χρονια απο το 1821- Εορτασμοί 25ης Μαρτίου το 1951

Ιστορική Έρευνα: Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Αποσπάσματα από διάφορες εφημερίδες όπως ΕΘΝΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ των ετών απο το 1914 εως 1950 (!!!)  για την Εθνική Επέτειο της  25ης Μαρτίου, όπως αυτή εορτάσθηκε στη Λήμνο, στην Τένεδο και στην Ιμβρο.

Τα δημοσιεύουμε τμηματικά, για τα 200 χρόνια από το 1821 !

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 25 Μαρτίου 1951

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 1. Γενικός Σημαιοστολισμός από της πρωϊας της 23ης μέχρι της 26ης Μαρτίου.
 2. Την 24ην Μαρτίου, ημέραν Σάββατον και ώραν 7ηνμ.μ. Σχολική Εορτή Γ’ Δημοτικού Σχολείου εις την Αίθουσαν του Α’ Δημοτ. Σχολείου.
 3. Την 25ην Μαρτίου και ώραν 5ην πρωϊνήν ομάς Ναυτοπροσκόπων μετά μαθητών του Γυμνασίου, περιερχομένη την πόλιν θέλει σαλπίζει το Εωθινόν, άδουσα διάφορα πατριωτικά άσματα και εμβατήρια. Από της 6ης μέχρι της 7ης πρωϊνής οι κώδωνες των εκκλησιών θα ηχούν χαρμοσύνως.
 4. Την 10.30΄π.μ. τελεσθήσεται εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Τριάδος, Δοξολογία ως το εκδοθέν ειδικόν Πρόγραμμα.
 5. Την 11.30’ π.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή του Γυμνασίου Λήμνου.
 6. Την 4ην μ.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ανδρωνίου.
 7. Την 7ην μ.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή των Α’ και Β’ Δημοτικών Σχολείων εν τη αιθούση του Α’ Δημοτικού Σχολείου.
 8. Την 9ην νυκτερινήν ώραν εν τη αυτή αιθούση θα δοθή θεατρική παράστασις υπό μαθητών του Γυμνασίου Λήμνου.
 9. Την 26ην Μαρτίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 8μ.μ θα επαναληφθή εν τη ιδία ως άνω αιθούση η θεατρική παράστασις του Γυμνασίου Λήμνου.
 10. Τα Καταστήματα θέλουσι παραμείνη κλειστά καθ’ όλην την ημέραν της 25ης Μαρτίου πλην των καφενείων και εστιατορίων, άτινα θα λειτουργήσωσι από 12.30΄μεσημβρινής ώρας.
 11. Το παρόν πρόγραμμα επέχει θέσιν και ιδιαιτέρας προσκλήσεως προς τας Αρχάς, Οργανώσεις και εις όλους τους Πολίτας.

Εν Κάστρω 21 Μαρτίου 1951

Ο Δημαρχών Κάστρου

Απόστολ. Μαυρόπουλος

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 1 Απριλίου 1951 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Από βαθείας πρωϊας ομάς Ναυτοπροσκόπωςν και μαθητών του Γυμνασίου άδοντες πατριωτικά άσματα και εμβατήρια περιήρχοντο την πόλιν, η οποία έπλεε εις τα Εθνικά χρώματα, σαλπίζοντες και το Εωθινόν.

Την 10.30 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κόσμος συνεκεντρώθη εις τον Ρωμαίϊκον και παρηκολούθησε την τελετήν της ορκωμοσίας του εσχάτως συγκροτηθέντος τμήματος Τ.Ε.Α. και εν συνεχεία την παρέλασιν των παλαιών Πολεμιστών και των μαθητών και μαθητριών των Δημ. Σχολείων Κάστρου, ως και του Γυμνασίου Λήμνου. Την παρέλασιν προ των έναντι του οικήματος της Επαρχίας επί εξέδρας ισταμένων επισήμων έκλεισε υπό τα χεοροκροτήματα του πλήθους το ενταύθα στρατιωτικόν τμήμα.

Περί την 12 ώραν ήρχισεν η εν τω Γυμνασίω εορτή όπου ο καθηγητής κ. Καραμάνης εξεφώνησε θαυμάσιον λόγον. Χορός υπό την Διεύθυνσιν του καθηγητού πατρός Μακρή έψαλε το απολυτίκιον και διάφορα άλλα άσματα μετά μεγάλης επιτυχίας. Ιδιατέρως πρέπει να σημειωθή η επιτυχής απαγγελία της «Προσευχής» του Αχ. Παράσχου υπό της Ελένης Γ. Κεραμιδά, της «Δέσπως» του Μωραιϊτίνη, υπό της Μ. Λαμπαδαρίδου, του Γ. Αθάνα, «Γλυκειά μου Ελλάδα» υπό του Ν. Τσάκωνα, του Γ. Μαρτινέλη η «25 Μαρτίου»  υπό της Ευλ. Φωτιάδου, του Κ. Παλαμά η πειο «Μεγάλη Δόξα» υπό του Κ. Κοντέλη, του Σ. Δάφνη «Υμνος της Σημαίας» υπό της Αννας Ι. Δεληγιάννη, Δημοτικός αποχαιρετισμός της «Μάνας» υπό της Βιρ. Κοσμοπούλου, του Κάλβου εις τον «Ιερόν Λόχον» υπό του Κ. Διαματάρη, του Α. Πάλλη «Κανάρης» υπό του Χαρ. Χαψή και Γ. Δροσίνη «Πατρίδα» υπό του Β. Βαρούχας. Αι απαγγελίαι προεκάλεσαν ζωηρά χειροκροτήματα του ακροατηρίου.

Την 4μ.μ ετελέσθη η εορτή του Δ’ Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας Ανδρωνίου την δε 7ην εσπερινήν τα Α και Β’ Δημοτικά Σχολεία εις την Αστικήν Σχολήν. Ατυχώς δεν διαθέτομεν χώρον διά να περιγράψωμενν τα της θαυμασίας ταύτης εορτής κατά την οποίαν ο μικρομαθηματικός κόσμος απέσπασε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των παρισταμένων, το δε προσωπικόν τα θερμά συγχαρητήρια όλων, διά την εξαιρετικήν της εορτής επιτυχίαν.

Την 9 εδόθη θαυμασία θεατρική παράστασις υπό του Γυμνασίου με το δράμα» Μεσσολόγγι» και μίαν κωμωδία.

Θα εκάναμεν παράλειψιν εάν δεν εμνημονεύαμεν ιδιαιτέρως την εορτήν που έδωσε το Γ’ Δημοτικόν Σχολείον Τσάσης υπό την Διεύθυνσιν της Ε.  Μαυρουδή εις την αίθουσαν της Αστικής Σχολής την 7 εσπερινήν της παραμονής της Εθνικής Εορτής και με εναρκτήριον σχετικήν ομιλίαν του Διδασκάλου κ. Δρουγγελίδου.

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 25 Μαρτίου 1951

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 1. Γενικός Σημαιοστολισμός από της πρωϊας της 23ης μέχρι της 26ης Μαρτίου.
 2. Την 24ην Μαρτίου, ημέραν Σάββατον και ώραν 7ηνμ.μ. Σχολική Εορτή Γ’ Δημοτικού Σχολείου εις την Αίθουσαν του Α’ Δημοτ. Σχολείου.
 3. Την 25ην Μαρτίου και ώραν 5ην πρωϊνήν ομάς Ναυτοπροσκόπων μετά μαθητών του Γυμνασίου, περιερχομένη την πόλιν θέλει σαλπίζει το Εωθινόν, άδουσα διάφορα πατριωτικά άσματα και εμβατήρια. Από της 6ης μέχρι της 7ης πρωϊνής οι κώδωνες των εκκλησιών θα ηχούν χαρμοσύνως.
 4. Την 10.30΄π.μ. τελεσθήσεται εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Τριάδος, Δοξολογία ως το εκδοθέν ειδικόν Πρόγραμμα.
 5. Την 11.30’ π.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή του Γυμνασίου Λήμνου.
 6. Την 4ην μ.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Ανδρωνίου.
 7. Την 7ην μ.μ. ώραν τελεσθήσεται Σχολική Εορτή των Α’ και Β’ Δημοτικών Σχολείων εν τη αιθούση του Α’ Δημοτικού Σχολείου.
 8. Την 9ην νυκτερινήν ώραν εν τη αυτή αιθούση θα δοθή θεατρική παράστασις υπό μαθητών του Γυμνασίου Λήμνου.
 9. Την 26ην Μαρτίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 8μ.μ θα επαναληφθή εν τη ιδία ως άνω αιθούση η θεατρική παράστασις του Γυμνασίου Λήμνου.
 10. Τα Καταστήματα θέλουσι παραμείνη κλειστά καθ’ όλην την ημέραν της 25ης Μαρτίου πλην των καφενείων και εστιατορίων, άτινα θα λειτουργήσωσι από 12.30΄μεσημβρινής ώρας.
 11. Το παρόν πρόγραμμα επέχει θέσιν και ιδιαιτέρας προσκλήσεως προς τας Αρχάς, Οργανώσεις και εις όλους τους Πολίτας.

Εν Κάστρω 21 Μαρτίου 1951

Ο Δημαρχών Κάστρου

Απόστολ. Μαυρόπουλος

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 1 Απριλίου 1951 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Από βαθείας πρωϊας ομάς Ναυτοπροσκόπωςν και μαθητών του Γυμνασίου άδοντες πατριωτικά άσματα και εμβατήρια περιήρχοντο την πόλιν, η οποία έπλεε εις τα Εθνικά χρώματα, σαλπίζοντες και το Εωθινόν.

Την 10.30 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία.

Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κόσμος συνεκεντρώθη εις τον Ρωμαίϊκον και παρηκολούθησε την τελετήν της ορκωμοσίας του εσχάτως συγκροτηθέντος τμήματος Τ.Ε.Α. και εν συνεχεία την παρέλασιν των παλαιών Πολεμιστών και των μαθητών και μαθητριών των Δημ. Σχολείων Κάστρου, ως και του Γυμνασίου Λήμνου. Την παρέλασιν προ των έναντι του οικήματος της Επαρχίας επί εξέδρας ισταμένων επισήμων έκλεισε υπό τα χεοροκροτήματα του πλήθους το ενταύθα στρατιωτικόν τμήμα.

Περί την 12 ώραν ήρχισεν η εν τω Γυμνασίω εορτή όπου ο καθηγητής κ. Καραμάνης εξεφώνησε θαυμάσιον λόγον. Χορός υπό την Διεύθυνσιν του καθηγητού πατρός Μακρή έψαλε το απολυτίκιον και διάφορα άλλα άσματα μετά μεγάλης επιτυχίας. Ιδιατέρως πρέπει να σημειωθή η επιτυχής απαγγελία της «Προσευχής» του Αχ. Παράσχου υπό της Ελένης Γ. Κεραμιδά, της «Δέσπως» του Μωραιϊτίνη, υπό της Μ. Λαμπαδαρίδου, του Γ. Αθάνα, «Γλυκειά μου Ελλάδα» υπό του Ν. Τσάκωνα, του Γ. Μαρτινέλη η «25 Μαρτίου»  υπό της Ευλ. Φωτιάδου, του Κ. Παλαμά η πειο «Μεγάλη Δόξα» υπό του Κ. Κοντέλη, του Σ. Δάφνη «Υμνος της Σημαίας» υπό της Αννας Ι. Δεληγιάννη, Δημοτικός αποχαιρετισμός της «Μάνας» υπό της Βιρ. Κοσμοπούλου, του Κάλβου εις τον «Ιερόν Λόχον» υπό του Κ. Διαματάρη, του Α. Πάλλη «Κανάρης» υπό του Χαρ. Χαψή και Γ. Δροσίνη «Πατρίδα» υπό του Β. Βαρούχας. Αι απαγγελίαι προεκάλεσαν ζωηρά χειροκροτήματα του ακροατηρίου.

Την 4μ.μ ετελέσθη η εορτή του Δ’ Δημοτικού Σχολείου της συνοικίας Ανδρωνίου την δε 7ην εσπερινήν τα Α και Β’ Δημοτικά Σχολεία εις την Αστικήν Σχολήν. Ατυχώς δεν διαθέτομεν χώρον διά να περιγράψωμενν τα της θαυμασίας ταύτης εορτής κατά την οποίαν ο μικρομαθηματικός κόσμος απέσπασε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των παρισταμένων, το δε προσωπικόν τα θερμά συγχαρητήρια όλων, διά την εξαιρετικήν της εορτής επιτυχίαν.

Την 9 εδόθη θαυμασία θεατρική παράστασις υπό του Γυμνασίου με το δράμα» Μεσσολόγγι» και μίαν κωμωδία.

Θα εκάναμεν παράλειψιν εάν δεν εμνημονεύαμεν ιδιαιτέρως την εορτήν που έδωσε το Γ’ Δημοτικόν Σχολείον Τσάσης υπό την Διεύθυνσιν της Ε.  Μαυρουδή εις την αίθουσαν της Αστικής Σχολής την 7 εσπερινήν της παραμονής της Εθνικής Εορτής και με εναρκτήριον σχετικήν ομιλίαν του Διδασκάλου κ. Δρουγγελίδου.

LimnosNea.gr : Φωτογραφία απο Σχολικη Γιορτη εκεινης της εποχής. απο το facebook, του Στ. Τραγάρα

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης
Close
Back to top button