Περιοδικό

200 χρόνια απο το 1821 : Οι Εορτασμοί της 25ης Μαρτίου, το 1923 και 1926 !

Ιστορική Έρευνα: Χαρούλα Ζαμπετάκη Πλιάτσκα

Αποσπάσματα από διάφορες εφημερίδες όπως ΕΘΝΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ των ετών απο το 1914 εως 1950 (!!!)  για την Εθνική Επέτειο της  25ης Μαρτίου, όπως αυτή εορτάσθηκε στη Λήμνο, στην Τένεδο και στην Ιμβρο.

Τα δημοσιεύουμε τμηματικά, για τα 200 χρόνια από το 1821 !

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 31 Μαρτίου 1923 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΚ ΜΟΥΔΡΟΥ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Πρωτοφανής και ανώτερος πάσης περιγραφής υπήρξεν ο εορτασμός της Εθνικής εορτής εν Μούδρω.

Από πρωϊας ευρίσκοντο εις πυρετώδη κίνησιν Κοινοτικοί Σύμβουλοι ως και το Δ.Σ. του Φιλοπροοδευτικού Σωματείου «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». Η άοκνος δε και δραστήριος ενέργεια τούτων πολύ συνετέλεσαν εις τον λαμπρότερον εορτασμόν αυτής.

Την 10ην ώραν ήρχισαν χαρμοσύνως ηχούντες οι κώδωνες των εκκλησιών, καλούντες τους κατοίκους εις την δοξολογίαν ήτις ετελέσθη κατανυκτικωτάτη και έληξε την 10.30 οπότε το πλήθος εξήλθε της εκκλησίας. Εις την δοξολογίαν παρέστησαν αι αρχαί του τόπου, το Κοιν/κόν Συμ/ον με επί κεφαλής τον Πρόεδρον κ. Δ. Αποστολίδην, το Δ.Σ. του φιλοπροοδευτικού Σωματείου Μούδρου ο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» μετά του προέδρου αυτού κ. Θ. Μαλλίδου και άπαντα τα μέλη του Σωματείου, τα οποία έφερον επί του στήθους ταινίαν με τα εθνικά χρώματα, οι μαθηταί και αι μαθήτριαι μετά των διδσκαλισσών και διδασκάλων των υπό την αρχηγίαν του διευθυντού των κ. Θεμιστοκλέους Ευαγγέλου. Εξωθι της εκκλησίας η μουσική ανέκρουσε τον Εθνικόν ύμνον και διάφορα άλλα θούρια και κατά προτίμησιν τον του κ. Βενιζέλου.

Η εκκίνησις ήρχισε την 10.45’. Της προελάσεως προεπορεύετο η μουσική παιανίζουσα διάφορα τεμάχια, τα λάβαρα των Σωματείων ως και δύο ξέναι σημαίαι αγαπηταί τοις πάσι, της Μεγάλης Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της  Θαλασσοκρατείρας  Μεγάλης Βρεττανίας. Η παρέλασις του πλήθους διήλθε της κεντρικής οδού και διηυθύνθη εις το Κοιν/κόν Γραφείον ένθα εγένετο η δεξίωσις.

Εις το προαύλιον οι μαθηταί έψαλλον διάφορα άσματα. Τον Πρόεδρον ηυχήθησαν πάντες. Πρώτος ήγειρεν το κύπελλον ο τέως Πρόεδρος κ. Ι. Μπογιατζής, όστις εξεφώνησε βραχύν αλλά μεστόν πατριωτισμού λόγον, ευχηθείς ένωσιν και εκπλήρωσιν εθνικών πόθων, είτα η μουσική επαιάνισε τον θούριον του κ. Βενιζέλου, μετά το πέρας του οποίου ουρανομήκεις αντήχησαν ζητωκραυγαί υπέρ του Μεγάλου ανδρός, της Επαναστάσεως και του έθνους.

Εκ του Κοιν/κού Γραφείου το πλήθος διηυθύνθη εις την αίθουσαν του Σωματείου, ήτις επιμελεία του Προέδρου κ. Μαλλλίδου και αντιπροέδρου κ. Τζιτζιβάκου και των λοιπών μελών διεκοσμήθη θαυμασίως, με στεφάνους και σημαίας και εικόνας της Α.Μ. του Βασιλέως του κ. Βενιζέλου και Κουντουριώτου. Το πλήθος υπεδέχθη το Δ.Σ. του Σωματείου κι κατόπιν το πλήθος διελύθη ησύχως. Κατά την δεξίωσιν του πλήθους υπό του Σωματείου, ο κ. Μιλτιάδης Φιλογιαννόπουλος, πρόσφυξ εκ Κων/πόλεως προσέφερε δραχμάς πεντακοσίας διά το ταμείον του Συνδέσμου και ενεγράφη δωρητής αυτού.

Την 2αν απογευματινήν το πλήθος συνεκεντρώθη εις το Παρθεναγωγείον ένθα ετελείτο η σχολική εορτή και Μνημόσυνον υπέρ των εν πολέμω πεσόντων και των υπό των τούρκων σφαγιασθέντων. Η αίθουσα του Παρθεναγωγείου εστέναζε υπό το βάρος του πλήθους, τοσαύτη ήτο η συγκέντρωσις ώστε ολίγον έλλειψε το δάπεδον να υποχωρήση. Τον επιμνημόσυνον εξεφώνισε ο κ. Θ. Ευαγγέλου, όστις διά της ευγλωττίας του έθιξε τας χορδάς των καρδιών του πλήθους και άφθονα δάκρυα έρρευσαν, μετά ταύτα απηγγέλθησαν διάφορα ποιήματα υπό μαθητών και μαθητριών οι οποίοι απέσπασαν τον θαυμασμόν και τα συγχαρητήρια των παρισταμένων. Όμιλος εξ 6 δεσποινίδων υπό την ηγεσίαν της διδασκαλίσσης δεσποινίδος Κλεοπάτρας Αναγνωστέλλη λίαν επιτυχώς, εξετέλεσε διά μανδολίνου διάφορα εκλεκτά τεμάχια.

Μετά το πέρας της τελετής το πλήθος εξήλθε της αιθούσης και οι μαθηταί μετά των μαθητριών εχόρευσαν εις το προαύλιον του Σχολείου διαφόρους πατριωτικούς χορούς.

Ούτω έληξεν ο εορτασμός της Εθνικής ημών εορτής αφίσας βαθυτάτων συγκίνησιν εις πάντας διότι ουδέποτε άλλοτε εωρτάσθη τόσον μεγαλοπρεπώς.   Σ.

ΝΕΑ ΛΗΜΝΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΝ ΚΟΝΔΙΑ

Μετά πάσης επιβλητικότητος εξετελέσθη εν Κονδιά τη 25η Μαρτίου ν. η. η Εθνική εορτή, καθ’ ην εψάλη δοξολογία και μετά το τέλος αυτής απηγγέλθησαν υπό τριών μαθητριών τρία επίκηρα ποιηματάκια υπέρ των πεσόντων και σφαγιασθέντων και εψάλη ο εθνικός ύμνο. Αλλ’ εκείνο το οποίον έδωκε την μεγαλυτέραν ζωήν εις την εθνικήν εορτήν ήτο ο υπό της Διευθυντρίας του Παρθεναγωγείου μας, Δεσποινίδος Φωτεινής Δημητριάδου απαγγελθείς ρητορικώτατος και συγκινητικώτατος λόγος αποσπάσας κρονούς δακρύων και εξ αυτών των απαθεστάτων οφθαλμών, ιδία δε εις το χωρίον το περί του μεγάλου άλλοτε εξορίστου και νυν υπερμαχούντος υπέρ αυτών τα τούτων των διοκτών του και το περί καταπροδοθέντος και σφαγιασθέντος Μικρασιατικού πληθυσμού. Χειροκροτήματα. Μετά ταύτην ανήλθεν εις το βήμα ο κ. Αργύριος Καβουρίδης επισφραγίσας και επιβεβαιώσας πάντα τα προλεχθέντα υπό της Δεσποινίδος Φωτεινής.

1 9 2 6

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 28 Μαρτίου 1926

ΜΟΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΜΟΥΔΡΟΝ

Χθες περί την 10 πρωϊνήν μοίρα ελαφρού στόλου εξ εξ αντιτορπιλλικών κατέπλευσεν εις τον λιμένα Μούδρου. Το σήμα του Διοικητού της Μοίρας έχει υψωθεί επί του «Ιέρακος». Η Μοίρα αύτη εκτελούσα εν τω μεταξύ Γυμνάσια θα παραμείνη μέχρι της 20 του επομένου μηνός, αποπλέουσα δε, θα κατευνθυνθή εις Σούδαν.

 

Καταπλέουν Αγγλικά και Αμερικανικά

Πληροφορούμεθα επίσσης ότι το πρώτον δεκαπενθήμερον του ερχομένου μηνός καταπλέουν εις Μούδρον Αγγλικός και Αμερικανικός στόλος.

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 28 Μαρτίου 1926

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  Ε Ν   Κ Α Σ Τ Ρ Ω

Πρώτην φοράν εορτάζεται εν Κάστρω μετά τόσης μεγαλοπρέπειας η Εθνική εορτή. Η Κοινότης είχεν εκδώσει το πρόγραμμα της τελετής. Τα δημοτικά σχολεία θηλέων και αρρένων μετά του διδακτικού προσωπικού, οι μαθηταί του Γυμνασίου μετά των καθηγητών αυτών, οι πρόσκοποι φέροντες τας γραφικάς στολάς των μετά των σαλπικτών των άγρυπνοι τηρηταί της τάξεως, η Φιλαρμονική τέλος, έδωσεν εις την εορτήν με το πλήθος του κόσμου και την συγκέντρωσιν όλων των Αρχών την επιβλητικότητα την οποίαν όντως δεν ανέμενέ τις.

Η Δοξολογία ετελέσθη χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τον δε πανηγυρικόν της ημέρας εξεφώνησεν ο κ. Ράπεσης, όστις ετόνισε την σημασίαν την οποίαν κατέχει εν τη ιστορία. Η ημέρα αύτη υπήρξεν η απαρχή των μεγαλουργημάτων εκείνων του αγώνος του 21 και της ολοκαυτώσεως του Μεσσολογγίου.

Μετά την δοξολογίαν η Φιλαρμονική ανέκρουσε τον Εθνικόν ύμνον, τεθείσα δε επί κεφαλής του συγκεντρωθέντος πλήθους κατηυθύνθη εις το οίκημα της Κοινότητος από τον εξώστην της οποίας ωμίλησε συγκινητικώτατα ο διδάσκαλος κ. Πετρίδης. Μετά τον λόγον εγένετο δεξίωσις εις την Κοινότητα.

Την 3ην απογευματινήν εγένετο η σχολική εορτή εν τη Αστική Σχολή εν μέσω πυκνοτάτης συγκεντρώσεως, η οποία επέτυχε κατά τρόπον θαυμάσιον.

Την εσπέραν εγένετο πρωτοφανής λαμπαδηφορία με τους μαθητάς του σχολείου φέροντας ποικιλοχρώμους φανούς ανηρτημένους επί κοντών.

ΕΝ ΚΑΣΠΑΚΑ

Η Εθνική εορτή ετελέσθη και ενταύθα μετά της δυνατής μεγαλοπρεπείας και λαμπρότητος.

Κατόπιν διακοσμήσεως καταλλήλως της Σχολής, οι μαθηταί αποτελέσαντες δύο λόχους, ένα των αρρένων και ένα των θηλέων κρατούντες ανά μίαν σημαίαν, άδοντες τον Εθνικόν Ύμνον προσήλθον εις την Εκκλησίαν. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας εγένετο η νενομισμένη δοξολογία, και κατόπιν μετά της αυτής παρατάξεως, παρακολουθούντων των πολιτών προσήλθον εις την σχολήν. Μετά την σχολικήν ιεροτελεστίαν, ο διευθυντής των σχολών κ. Βασ. Τσακύρης εν συντόμω ανέπτυξε τον σκοπόν της εορτής, καθώς και του μετ’ αυτής συνημμένου εράνου.

Εγένοντο διάφοροι απαγγελίαι ποιημάτων και εψάλησαν κατάλληλα άσματα. Μετά ταύτα εγένετο η διανομή των δώρων των σταλέντων υπό του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού της νεότητος διά κλήρου εις τους μαθητάς και κατόπιν διεξήχθη ο έρανος.

ΕΝ ΤΣΙΜΑΝΔΡΕΙΟΙΣ

Η Εθνική μας εορτή επανηγυρίσθη κυριολεκτικώς. Μετά την θείαν λειτουργίαν εψάλη η δοξολογία κατά την οποίαν ωμίλησεν ο διδάσκαλος κ. Καρκαλέμης συγκινήσας μέχρι δακρύων άπαντας τους παρισταμένους. Την δοξολογίαν επηκολούθησε τελετή γενομένη εντός του σχολείου, κατά την οποίαν εψάλησαν άσματα και απηγγέλθησαν ποιήματα υπό των μαθητών και μαθητριών, εγένετο δε και η εκκύβευσις λαχείου ούτινος αι εισπράξεις διετέθησαν υπέρ του Ερυθρού Σταυρού της Νεότητος.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας εγένετο και άλλη συγκέντρωσις εν τω σχολείω υπέρ της Αεροπορικής Αμύνης, όπου οι μαθηταί απέσπασαν τα συγχαρητήρια όλων, διά την επιτυχίαν μετά της οποίας εξετέλεσαν διάφορα σύντομα θεατρικά έργα.                      Π.

ΕΝ ΚΟΝΔΙΑ

Επί τη επετείω της Εθνικής παλιγγενεσίας εγένετο δοξολογία μετά το πέρας της θείας λειτουργίας κατά την οποίαν τον πανηγυρικόν της ημέρας μεστόν υψηλών και πατριωτικών ιδεών εξεφώνισεν ο διευθυντής των Σχολείων μας κ. Καβουρίδης. Περί την 2 μ.μ. ώραν εδόθη εν τω νεοδμήτω σχολείω η υπέρ της αεροπορικής Αμύνης Σχολική εορτή με τιμήν εισόδου δραχ. 5. Ολος ο Κονδιάς δύναται να είπη τις, ότι προσήλθε. Κατά την εορτήν, εγένετο και η κλήτευσις 10 εργοχείρων, το προϊόν της οποίας θα διατεθεί υπέρ των απόρων μαθητών.

 

Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ» 22 Απριλίου 1926

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Επί τη εκατονταετηρίδη της ηρωϊκής εξόδου του Μεσολογγείου, το προσεχές Σάββατο 24 Απριλίου και ώραν 4 μ.μ. γεννήσεται εν τη αιθούση της Αστικής Σχολής πανηγυρική εορτή, συμμετεχούσης και της Φιλαρμονικής Λήμνου.

Είσοδος ελευθέρα.

Οι διευθυνταί των δημοτικών σχολείων Κάστρου

Στ. Πετρίδης

Ευαγ. Μυδαράς

Παρ’ ολίγον… να μη γείνη

Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθη Δοξολογία εν τω Ναώ της Αγίας Τριάδος χοροστατούτνος του Μητροπολίτου Λήμνου, επ’ ευκαιρία της εξόδου του Μεσσολογγίου. Την τελευταίαν στιγμήν εν τούτοις είχε διαταχθή η ματαίωσις, αλλά το σχετικόν τηλεγράφημα ήλθεν όταν η Δοξολογία είχεν αρχίσει.

Εορτή εν τη Αστική

Το απόγευμα του παρελθόντος Σαββάτου εν τη Αστική Σχολή, σχολική εορτή επί τη επετείω της εξόδου του Μεσσολογγίου, εις την οποίαν έλαβε μέρος και η Φιλαρμονική. Ο κ. Γκαγκάνης με γλαφυρότητα ωμίλησε περί της ενδόξου ταύτης σελίδος της Ελληνικής ιστορίας συγκινήσας το ακροατήριον. Αι μαθήτριαι και οι μαθηταί έψαλλον διάφορα άσματα κατά το διάστημα της ωραίας τελετής, η οποία έκλεισε διά της ανακρούσεως του Εθνικού Ύμνου.

LimnosNea.gr Η φωτογραφία  της Ευαγγελίστριας  του Μουδρου, τότε και τώρα,  ειναι του Μάρκου Ψαράκη

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button