Επίκαιρα

21 προτάσεις με δημόσια δαπάνη 2.850.950,51€ στο Πρόγραμμα LEADER

ΑΝΕΛ – Δελτίο Τύπου 02.09.2020

Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου

 Η  Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. – Α.Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και δειγματοληπτικού ελέγχου των προτάσεων που υπεβλήθησαν στις υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2. στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων για Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος, για λόγους επιτάχυνσης της πορείας, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αξιολόγησης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πριν τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών, αιτήθηκε την ανακατανομή πόρων εντός και μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων του τοπικού προγράμματος καθώς και την υπερδεύσμευση της τρέχουσας πρόσκλησης.

Πέτυχε να λάβει προγραμματική υπερδέσμευση ύψους 1.217.300,00€, επί πλέον της αρχικά διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης (1.960.000€), για τις δράσεις 19.2.2 & 19.2.3, έχοντας την δυνατότητα να εγκρίνει αιτήσεις στήριξης, μέχρι του 90% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, 

Μετά τα ανωτέρω, η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.177.300,00€, ενώ με την παρούσα ανακοίνωση εγκρίνονται ως παραδεκτές προς ένταξη προτάσεις ύψους 2.850.950,51€, σύμφωνα με τον συνημμένο  προσωρινό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα.

Από το σύνολο των 43 επενδυτικών σχεδίων, 27 προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά, ενώ 16 αποκλείστηκαν, καθώς δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Από τα 27 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια και με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις, ως  παραδεκτές προς ένταξη έχουν χαρακτηριστεί 21 προτάσεις με δημόσια δαπάνη 2.850.950,51€ και ως παραδεκτές, αλλά χωρίς να υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, έχουν χαρακτηριστεί 6 προτάσεις με δημόσια δαπάνη 966.280,29€. Η ΑΝΕΛ σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς του τόπου, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την διάθεση επιπλέον πόρων, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των θετικά αξιολογηθέντων επενδυτικών σχεδίων, μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων ο οποίος θεωρείται προσωρινός θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Επισημαίνεται ότι γίνεται γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αυθημερόν σε όλους τους δικαιούχους ατομικά με το αναλυτικό Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 13214/30.11.2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν  ένσταση/ ενδικοφανή προσφυγή. Oι προσφυγές επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής της επιστολής, με πρώτη ημέρα, την ημέρα επίδοσης. Μετά την οριστικοποίηση της προσφυγής, το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΕ, ιδιοχείρως, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, στη διεύθυνση Ιερού Λόχου 23, Μύρινα Λήμνου ΤΚ 81400.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anel-sa.gr έχουν αναρτηθεί οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ανά υποδράση, καθώς επίσης και ο Οδηγός Υποβολής «Ενδικοφανούς Προσφυγής».

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button