Ανακοινώσεις

Ανταρσία στο Αιγαίο : Δούρειοι ίπποι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί

Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά

Δούρειοι ίπποι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί περιφερειών και δήμων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου συζήτησε την πρόταση της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσει στην συγκρότηση αναπτυξιακού οργανισμού που αρχικό βασικό του αντικείμενο θα έχει την εκπόνηση μελετών για τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Ανταρσία στο Αιγαίο είναι αντίθετη με την δημιουργία αυτών των οργανισμών σε δήμους και περιφέρειες καθώς προωθούν την ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας παραγωγής έργων υποδομής. Επιπλέον, αυτοί οι οργανισμοί θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να χτυπηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στους Δήμους και τις Περιφέρειες.  Το θέμα δεν μπήκε σε ψηφοφορία καθώς η Περιφερειακή Αρχή δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την αναγκαία πλειοψηφία για να περάσει την απόφαση από το Συμβούλιο. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης μας Νίκος Μανάβης όποτε και να έρθει προς συζήτηση το θέμα θα καταψηφίσει την εισήγηση.

Τι είναι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί; Για την σύσταση τους αξιοποιείται το νομικό πλαίσιο που είχαν θεσπίσει προηγουμένως οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Μέσα από αυτό, προωθούνται και κυβερνητικοί σχεδιασμοί για την διάλυση των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων με έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος ή της σύμβασης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ενώ σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το προσωπικό των προηγούμενων περιπτώσεων δεν μεταφέρεται στους μετόχους Δήμους, Περιφέρειες ή ενώσεις αυτών.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο:

– θα υποβάλουν προτάσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ, Πράσινου Ταμείου και άλλα-ευρωπαϊκά και εθνικά-ως “τελικοί δικαιούχοι” με κύριο του έργου δήμους ή/και περιφέρειες. Ο “τελικός δικαιούχος” συντάσσει, υπογράφει και υποβάλει το Τεχνικό Δελτίο της πρότασης. Σε περίπτωση έγκρισης, παίρνει την χρηματοδότηση και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση (διαγωνισμός έργου, επιλογή αναδόχου, πληρωμές) και την υλοποίηση (επίβλεψη έργου, παραλαβή του).

– ως “ισότιμοι φορείς της ΤΑ” θα μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των δήμων – περιφερειών και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Δημιουργείται έτσι, ένας παράλληλος μηχανισμός λειτουργίας με μεγάλο έως τεράστιο λειτουργικό κόστος (λειτουργικά έξοδα, αμοιβές εκτελεστικών οργάνων Διοίκησης, προσλήψεις προσωπικού τακτικού και έκτακτου).

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα σε δήμους – περιφέρειες, με προγραμματική σύμβαση, να αναθέτουν στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς την διοικητική και τεχνική υποστήριξη για θέματα που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες. Η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης παραμένει στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, η έκδοση της διοικητικής πράξης θα γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο (κατά περίπτωση).  Μέχρι τώρα ίσχυε ότι οικοδομικές άδειες ή έγκριση μελέτης, κλπ., δεν μπορούσε να υπογράφει ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος και λόγω των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το σοβαρότερο με την «παράκαμψη» των Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ θα είναι η προσπάθεια για παράκαμψη της νομιμότητας στη δόμηση, στην τήρηση περιβαλλοντικών όρων προστασίας, προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ., στο όνομα της «επιτάχυνσης» των διαδικασιών αδειοδοτήσεων των επενδύσεων.

Τελικά, η ανάθεση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων περιφερειών και δήμων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, αποτελούν καθαρή μορφή ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών τους. Διαδικασία, που όπως έχουμε εκτιμήσει, οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών όχι σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά σύμφωνα με το ύψος του κέρδους που θα αποκομίσει ο ιδιώτης, δηλ. την υποβάθμισή τους και ταυτόχρονα στην παροχή υπηρεσιών ακριβότερων για την ήδη λεηλατημένη τσέπη των νοικοκυριών, εν ονόματι μάλιστα της “σύγχρονης ποιότητας”.

Το κύριο επιχείρημα κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής είναι πως με τον συγκεκριμένο οργανισμό θα προωθηθούν ταχύτερα τα έργα και θα απορροφηθούν περισσότεροι ζωτικής σημασίας πόροι. Παράλληλα, επιστρατεύουν ως επιχείρημα την πραγματική υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και την αδυναμία ικανών προσλήψεων από το δημόσιο για να καλυφτούν οι ανάγκες, για να μπαλώσουν τεχνηέντως με αυτόν τον τρόπο όπως – όπως την κατάσταση. Είναι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται τον περιορισμό των προσλήψεων, τα μνημόνια με τους όρους τους και την πολιτική της συρρίκνωσης του δημοσίου.

Ήδη, σωματεία εργαζομένων σε δήμους έχουν ταχθεί κατηγορηματικά ενάντια στη λειτουργία αυτών των εταιρειών αντιμετωπίζοντας τες ως παραμάγαζα ιδιωτικοποίησης και ελαστικής εργασίας (ανακοίνωση σωματείου εργαζομένων δήμου Παιανίας και κοινή ανακοίνωση σωματείων εργαζομένων σε Δήμους Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κρωπίας και Παιανίας)

Ως Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά επιμένουμε ότι :

  • Οι λειτουργίες της Περιφέρειας πρέπει να εκτελούνται από τις υπηρεσίες της. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις με άρση των περιορισμών και στελέχωση των υπηρεσιών από εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και ανάλογο καθεστώς αμοιβών – δικαιωμάτων.
  • Να υπάρχει προγραμματισμός των έργων με σταθερή δημόσια χρηματοδότηση, διαφάνεια, έλεγχος και λογοδοσία μέσα από τα συμβούλια.
  • Κριτήριο για έργα και μελέτες να είναι πάντα οι ανάγκες των κατοίκων και όχι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και οι νόμοι της αγοράς.
  • Όχι στην λεηλασία της φύσης, την παράκαμψη ελέγχων και περιβαλλοντικής προστασίας, την φορομπηξία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και την διασπάθιση δημόσιου χρήματος.
  • Έξω οι ιδιώτες και οι επενδυτές από δήμους και περιφέρειες. Κατάργηση των σχετικών νόμων.

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button