ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Αντιδήμαρχοι: Ανακάτεμα της Τράπουλας – Επανέρχεται ο Ν. Μοσχάκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 150/2020
Ο Δήμαρχος Λήμνου
Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 59 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το
άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.
2. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 16.992 κατοίκους.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λήμνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2
του Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018.
4. Την αριθμ. πρωτ. 59633/εγκ.82/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ 2439/02-11-
2011, τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 135/Β/24/01/2018 ΦΕΚ.
6. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Λήμνου, με θητεία μέχρι 31-08-
2021, τους παρακάτω και τους μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη»
Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Ιωάννη Ποντίκα, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Εποπτεία και έλεγχος για την έκδοση των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικροπωλητών, κυλικείων, καντινών, περιπτέρων, σύσταση διαφήμισης, χρήσης πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων.
 Εποπτεία για την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, για τις προμήθειες όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
 Εποπτεία αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ
 Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.
 Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ.
Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
 Την παρακολούθηση και εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου.
 Την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση.
 Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.
 Την ανάπτυξη των τομέων ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και της αλιείας.
 Την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 Την διαχείριση θεμάτων ενέργειας και βιομηχανίας.
 Την τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή.
 Την προστασία του καταναλωτή
 Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. γ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 Την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας και των συναφών υποχρεώσεων του Δήμου.
 Την υποστήριξη διαδικασιών και λειτουργιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
Επιπροσθέτως, ορίζεται υπεύθυνος επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για θέματα του άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.
 Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» και συγκεκριμένα για θέματα «Βασικών υποδομών»

Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Δημάρη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Θέματα βασικών Υποδομών.
– Τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και την εποπτεία της υλοποίησης των Δημοτικών Έργων και της εκπόνησης των μελετών.
– Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.
– Τον συντονισμό και τον έλεγχο σχεδιασμού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μελετών και προγραμμάτων.
– Τον σχεδιασμό και υλοποίηση μελετών, προγραμμάτων και έργων βασικών υποδομών και υποδομών αστικής ανάπτυξης.
– Τον σχεδιασμό και την εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων εκτός αστικού ιστού (οδοποιίας, προστασίας και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, παραλιακών ζωνών κλπ).
– Τον συντονισμό της τεχνικής υποστήριξης του έργου των σχολικών επιτροπών και των νομικών προσώπων του Δήμου.
– Τον συντονισμό και τη συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών.
– Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο.
– Την εποπτεία διαδικασιών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
– Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορούν στις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης), εκτός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου και Νέας Κούταλης.
– Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
– Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητας του.
Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης
Δ.Ε Ατσικής και Νέας Κούταλης»

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κούταλης και Ατσικής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες:
 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Κοινοτήτων.
 Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.
 Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Κοινοτήτων.
 Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
 Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες.
 Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο .
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.
 Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Ατσικής και Νέας Κούταλης και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
 της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
 της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
 Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης»
Δημοτικής Ενότητας Μούδρου.

Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Μπούμπουρα στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Μούδρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες:
 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Κοινοτήτων.
 Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.
 Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.
 Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Κοινοτήτων.
 Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
 Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες.
 Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις κοινότητες.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες.
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.
 Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων.
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
o της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
o της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
o Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Για τον τομέα «Ποιότητας Ζωής»

Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Μοσχάκη και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Θέματα του τομέα «Ποιότητας Ζωής»
α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Την εποπτεία του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης, αποχέτευσης.
α1.Ύδρευση
 Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.
 Λειτουργία και συντήρηση των έργων ύδρευσης (γεωτρήσεων – αντλιοστασίων, εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων και δεξαμενών κλπ).
 Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού.
 Έλεγχος και καταγραφή – καταμέτρηση χρήσεων – καταναλώσεων νερού, κατά κατηγορία χρηστών.
 Σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού ύδρευσης.
 Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού ύδρευσης.
α2. Άρδευση.
 Εποπτεία της λειτουργίας αρδευτικών έργων.
α3. Αποχέτευση- Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων.
 Λειτουργία και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων και συναφών υποδομών.
 Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.
 Λειτουργία του συστήματος συλλογής λυμάτων και διαχείριση του σχετικού εξοπλισμού και των οχημάτων
 Σχεδιασμός και σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού αποχέτευσης.
 Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού αποχέτευσης.
β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ
 Την εποπτεία του προσωπικού και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών για τον αστικό εξοπλισμό, τον ηλεκτροφωτισμό, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τους ελεύθερους χώρους.
γ. ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητας του.
 Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους.
 Υπογράφει βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.
Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην κοινότητα Μύρινας και τις λοιπές κοινότητες.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην κοινότητα Μύρινας και στις λοιπές κοινότητες.
 Προγραμματισμού – Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων της Κοινότητας Μύρινας και των λοιπών Κοινοτήτων.
 Υποστήριξη της υλοποίησης έργων τοπικής σημασίας.
 Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.
 Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην Δημοτική Ενότητα Μύρινας.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Μύρινας.
Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Την εποπτεία (επίβλεψη- κατεύθυνση -έλεγχο) του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού που περιλαμβάνουν:
 Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.
 Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
 Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
 Καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας.
 Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.
 Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.
 Λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού.
β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
 Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.
Επιπλέον αρμοδιότητες που αφορούν στην Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου αρμοδιότητας των υπηρεσιών, καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού- ύδρευσης-άρδευσης –αποχέτευσης ,τεχνικής υπηρεσίας και πρασίνου.
 Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.
 Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
 Την εποπτεία για κατασκευή, εξοπλισμού και συντήρηση των παιδικών χαρών, καθώς και συνόλου του αστικού εξοπλισμού.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ποντίκας ,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Δημάρη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη .
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Δημάρης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Μπούμπουρα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Γαροφαλλίδης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεώργιου Δημάρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποντίκας, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωάννη Ποντίκα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Δημάρης και τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικόλαου Μοσχάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Γαροφαλλίδης.
Οι αρμοδιότητες της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, του Προϋπολογισμού του Δήμου, όπως επίσης και οι αρμοδιότητες των προσόδων των υπηρεσιών του Δήμου, ασκούνται από το Δήμαρχο.
Η εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Δόμησης και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου ασκείται από τον Δήμαρχο, ήτοι:
– Εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) προσωπικού και λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης.
– Εποπτεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των λειτουργιών πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων και τήρησης τεχνικού αρχείου.
– Εποπτεία των έργων προμηθειών & μελετών που αφορούν την υπηρεσία.
– Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
– Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών οικισμών.
Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί ανάλογα.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μαρινάκης

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button