ΕπιλεγμέναΛήμνος

Ελα να πάρεις Θέρμα ! Όλες οι λεπτομέρειες της Διακηρύξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύρινα  28.02.2022

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                             Αριθ. πρωτ. 2629

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κορνού, περιοχή Θέρμα

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθμ.46/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική ένα γήπεδο, συνολικής έκτασης 2.773,58 τμ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Κορνού της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΘΕΡΜΑ» (άνευ οδού και αριθμού), το οποίο συνορεύεται βόρεια με δρόμο και πλατεία, νότια με χείμαρρο, ανατολικά με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λήμνου και δυτικά με αγροτικό δρόμο. Εντός του ανωτέρω γηπέδου βρίσκεται ένα κτίσμα, αποτελούμενο από δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού κύριων και βοηθητικών χώρων 749,47 τ.μ. Εντός του ακινήτου υφίστανται οκτώ (8) μεμονωμένα ιαματικά λουτρά, τα οποία λειτουργούν με νερό από την ιαματική πηγή με την επωνυμία «Πηγή Θέρμων Ηφαίστου Δήμου Λήμνου», αναγνωρισθείσα ως ιαματικός φυσικός πόρος, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22744 Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού ΦΕΚ 4601/Β΄/28-12-2017.

Το μίσθιο ακίνητο (ιαματικά λουτρά, κτίσμα και γήπεδο) θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, ως συγκρότημα, για μεμονωμένα ιαματικά λουτρά και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, καφενείο) κλπ.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων  ευρώ (600,00€) μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Τα έξοδα σύνταξης συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου και μεταγραφής αυτού θα βαρύνουν το μισθωτή.

Το μίσθωμα αρχής γενομένης από την 1/1/2025 και ακολούθως, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου μισθώματος της 1/1/2024, οπότε και θα αρχίσει η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 15η Μαρτίου του 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία την 21η Μαρτίου  του 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2254350031.

Μύρινα 28.2.2022

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης                     

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button