Λήμνος

Ελπίδα να νικηθεί το AIDS

Ελπίδα να νικηθεί το AIDS

Ελπίδα να νικηθεί το AIDS 

  Γραφει ο Θεόδωρος Ι. Μπαβεας                                                                         

ΗΠρώτηΔεκεμβρίουαπότο1988καθιερώθηκε κάθε χρόνο από την ΠαγκόσμιαΟργάνωση Υγείαςκατά  τουAIDSμε σκοπό να οργανωθεί και ναενημερωθείηανθρωπότητακατάτουιούHIV, Επίσης να σταθεί αλληλέγγυα χωρίς κοινωνικόρατσισμόστους οροθετικούς φορείς με συστηματική θεραπεία ,καινααποτίσειφόροτιμήςσταθύματατηςνόσουAIDSΈχουνπεράσει  37 χρόνιααπότότεπούανακαλύφθηκεο  ΙόςΗ.Ι.Vμε  θύματα  χρήστες   ενδοφλεβίωνουσιώνκαιάτομα  πουείχανσεξουαλικήεπαφή  χωρίς  προφύλαξηΤότε  ήμουν   Δν/τηςστο  εργαστήριοτου  Νοσοκομείου  Λήμνου  καιέζησααπόκοντά  αυτό  τοσοβαρόιατρόκοινωνικόπρόβλημαΕκείνητηνεποχή  είχα  την  ευθύνητων  μεταγγίσεων  αίματοςστο  νησίκαι  έζησααπόκοντάτονπανικόστηνεπιστημονικήκοινότητα,καιτομέγεθοςτηςευθύνηςτοοποίοείχα,καιπροσπαθούσεη  επιστήμηπωςνααντιμετωπίσουμετηνανάγκητωνμεταγγίσεωνμετηχορήγησηασφαλούς  αίματος.ΈτσιμεεντολήτουΥπουργείουΥγείαςόλοιΜικροβιολόγοιτωνΕπαρχιακώνΝοσοκομείων   κλιθήκαμε  επειγόντως   στη  Υγειονομική  σχολή  για  ενημερώσει  καιμας  επέβαλαννα  σταματήσουμετις  μεταγγίσειςαίματος  από  άγνωσταάτομα  καιναχρησιμοποιούμεαίμαμόνοαπό  άτοματουστενού  οικογενειακού  και  φιλικού  περιβάλλοντοςΑυτό  ήτανπρόληψηγιατίτότε  δενείχεανακαλυφθεί  τεστγια  τον  έλεγχο   του  αίματος,όπως  γίνεταισήμεραμε  μεγάλη   ασφάλεια,ώστετο  αίμα  που  χορηγείταιστη  Λήμνοείναιτο  ίδιοασφαλέςσε  οποιοδήποτε  Ευρωπαϊκό  κράτοςάλλα  καισεπαγκόσμιο  επίπεδοΗ  μελέτηκαιηερεύνα  έχεικαταλήξει  σήμεραότιμε  τη  θεραπείακατά  του  Ιού  HIVμετα  αντιρετροϊκά  φάρμακα  ταάτομα  τα  οποία  είναι  φορείςοροθετικοίμπορείναμηναρρωστήσουνμετοΣύνδρομοτηςεπίκτητης  ανοσολογικής  ανεπάρκειας  AIDSτοοποίο  καταστρέφει  το  αμυντικό  σύστηματου  οργανισμούκαιοδηγεί  στο  θάνατοΗ παγκόσμια   επιστημονική κοινότητα   από  τηναρχήπίστευε, ότι  πρέπει  να μην έχουμε  νέες  μολύνσεις,να εφαρμόζονται  μέτρα  πρόληψης, γνώση του προβλήματος  ώστε να  μην πεθαίνουν τα  άτομα  από  τηνόσο  AIDS, και να  μην  υπάρχει  κοινωνικός  ρατσισμός ,και   αποκλεισμός  απέναντι   στους  οροθετικούς(Φορείς) μεHIVΚάθε  χρόνο  υπάρχειελπίδαστην  επιστημονική  κοινότητακαι   αυτό  ,γιατί  το   AIDS και οιόςHIV  είναι  υπό  έλεγχο,και  δενδολοφονείόπως  στην  αρχή,τα  άτομα  τα  οποίαέχουνμολυνθείαπό  τονΙό. Τέλος η επιστημονική  μελέτη και η έρευνα κατέληξε ότι σήμερα υπάρχουν δυο   διαφορετικέςέννοιεςοι  οποίες  χαρακτηρίζουν  την  ίδιαλοιμώδη  νόσο δηλαδήο  Ιό   HIV και  το σύνδρομο  της  ανοσολογικής  ανεπάρκειαςAIDS Άρα πρέπει να  γίνει  κατανοητό  ότι   το  AIDSείναι  μια  προχωρημένηHIVνόσος

Από  το 1983  όπου είχε  ανακαλυφθεί και  μελετήθηκε  o ιός, και   άρχισαν οι  ερευνητές  να  μελετούνα)τον  Ίο,Οτιημόλυνσηγίνεται, σεξουαλικόςκαι  μετο  αίμα,Επίσης ότι όπως όλοι οιιοί  εγκαθίσταται και  πολλαπλασιάζεται  μέσα στα   αμυντικάκύτταρατουοργανισμού τα οποία ευτυχώς καταστρέφει βραδέως( καταστρέφει τηνάμυνα  του  οργανισμοί τα  Τ λεμφοκύτταραήμακροφάγα)Τέλοςγια το Σύνδρομοτηςεπίκτητηςανοσολογικήςανεπάρκειας  η επιστημονική ερεύνα έχει επιτύχει σημαντικά  αποτελέσματα στηπρόγνωση  καιτηθεραπεία  Σε αυτό έχει συντελέσει τα  μέγιστα η  ενημέρωση, ηπρόληψη, ηεπιστημονική  ερεύνα, καιηανακάλυψητωναντιρετροϊκών  φαρμάκων  (φάρμακα  κατά   των  Ρετροίωνόπως  είναιοHIVΤοAIDSείναι γνωστό ότιείναι ανίατηλοιμώδης  νόσος,και  οφείλεται  στον ίοHIV  ο οποίος  καταστρέφει το  ανοσοποιητικό   σύστημα το  οποίο  είναι  υπεύθυνο  για την άμυνα  του οργανισμού, ώστε ο οργανισμός να μη μπορεί να αντιμετωπίσει άλλεςλοιμώξεις όπως τιςπνευμονίας,γαστρεντερίτιδες,απίσχνανση,καταβολήκαι διάφορες μορφέςκαρκίνους  .Επομένως  η  μόλυνση  με   τονιόHIVδημιουργείάτοματα  οοποία   θαείναιοροθετικάκαιθαπαραμείνουνγιαπάνταοροθετικά,καιταοποίαόμως  χρειάζονται  άμεσα   ειδική  θεραπεία,και  ψυχολογική  στήριξη, ώστε  να  μη  νοσήσουναπό  το  AIDSΠάντως  οι   επιστήμονες πιστεύουν ότι  μια   αποτελεσματική   θεραπεία   κατά   του   Ίουπρέπει  να  έχει την μορφή   του  εμβολιασμού καιμεσταθεράστοιχεία  πρόληψης Είναι επίσης πολύ σημαντική  η  αντιρετροϊκήθεραπεία η  οποία αν  και  είναι επίπονη  έχει   κατορθώσει  να δημιουργήσει μακροχρόνια  καταστολή  του  ιούστους  οροθετικούςΜετά την ανακάλυψη ορισμένων αντιρετροϊκώνφαρμάκων,η έρευνα προχωρά τώρα  καιγιατοεμβόλιο. Αυτά τα Φάρμακα προστατεύουν με τη σωστή θεραπευτική αγωγή, τους οροθετικούςHIV ώστεναμηννοσήσουναπότοσύνδρομο AIDS γιατί αυτό σηματοδοτεί ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου έχει εξασθενίσει και όπως αναφέραμε με τη καταστροφή των Τ. Λεμφοκυττάρων δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα διάφορα μικρόβια ,και  τις άλλες λοιμώξεις, έτσι ώστε να επέρχεται ο θάνατος Είναι επίσης γνωστό ότι ηεπιστημονικήπαγκόσμιακοινότηταμελετά την ανακάλυψηεμβολίου το οποίο μετά από μακροχρόνια έρευνα και  μελέτη  βρίσκεται στο στάδιο της Δοκιμής , ενώ οι επιστήμονες ελπίζουν ότι μπορεί αυτό το δεύτερο σε πειραματικό στάδιο Εμβόλιο το οποίο δοκιμάζεται τώρα στη Νότιο Αφρική ότι θα ανοίξει το δρόμο και μαζί με το μέχρι σήμερα φαρμακευτικό δυναμικό (ΑντιρετροϊκάΦάρμακα) κατάτουAIDS ,Οι ερευνητές ελπίζουν έτσι ότι θα οδηγηθούν στη θεραπεία αυτής της φοβερήςλοίμωξηςτουAIDS, το οποίο σκοτώνει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώοιασθενείςφθάνουντα37 εκατομμύριαδιεθνώς.

Οι  επιστήμονες πιστεύουν ότι το Εμβόλιο μαζί με τα υπάρχονταφάρμακα τα οποία θα πρέπει να τα παίρνει συστηματικά σεόλητουτηζωήοασθενής,και  αυτό γίνεται διότι οιόςυποτροπιάζει,Θαέχεικαλά  αποτελέσματαΑποδεικνύεται επίσης  ότι τοασφαλέςεμβόλιοδημιουργώνταςΑνοσία  ειςτουςανθρώπους,θαδώσειτηννίκηστουςερευνητέςκαιθασώσειτουςανθρώπουςαπότηνμόλυνσηκαιτοθάνατο Σήμερα, 37 χρόνια μετά την ανακάλυψη του HIV και παρά τις σημαντικές προόδους της επιστήμηςσε  μελέτηπειραματισμόκαι  έρευνα, εξακολουθεί τοAIDS να δημιουργεί ακόμαεκατομμύριανέακρούσματα κάθε χρόνο ακόμα και  σε  άτομα του  γενικού  πληθυσμού  αλλά  ειδικά στις χώρες με μέσο και χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ενώ τον υψηλότερο κίνδυνο να τον διατρέχουν οι μικρότερης ηλικίας γυναίκες σε περιοχές της Αφρικής.  Επομένως οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η αποτελεσματικότητα του νέουεμβολίου εάν θα είναι τουλάχιστον τηςτάξηςτου50%, θα θεωρείται οπροθάλαμος εκείνος της αποτελεσματικότητας για να δοθεί άδεια κυκλοφορίας του στο εμπόριο.Ακόμη και εάν είναι μέτριας αποτελεσματικότητας εμβόλιο, πιστεύουν ότι θα μειώσει σημαντικά το βάρος της νόσου ,σε χώρες με πληθυσμούς μευψηλάποσοστάλοίμωξηςαπότονιόHIV, Επίσηςαναφέρουν οι μελετητές και ερευνητές του εμβολίου ,όπως είναι ο πληθυσμός της νοτίου Αφρικής, οποίος  δολοφονείται από τον ιό του AIDS ,αφού καθημερινά πάνω από 1000 άτομα μολύνονται από τον ιό του AIDS θα  έχει καλά   αποτελέσματα Τέλος  νέες  μελέτες  αναφέρουν επίσης  ότι  η  μόλυνση  παρουσιάζεται  και σε άτομα μετά  τα  πενήντα στο γενικό πληθυσμό Ηενημέρωση, ηγνώση, και  ηπρόληψη  είναι  ασφαλιστική  δικλείδα για  κάθε    πολίτη μετά  την εφηβεία  άνδρα  και  γυναίκα  Επίσης  είναι  γνωστό  ότι την  πορεία εξάπλωσις της  μόλυνσης  παρακολουθεί στη χώρα μας Το  ΚΕΕΛΠΝΟ Ενώ υπάρχουν υπάρχουν ειδικά  εργαστήρια  σε  νοσοκομεία  για  την επιστημονική ταυτοποίηση  της  Νόσου …και  ιατρεία  για  την θεραπεία  των οροθετικών   Τέλος ένας (φορέας )δηλαδήοροθετικόςστονιόHIV μεσωστήθεραπείαμπορεί  να αποφύγειτονθάνατοαπότοAIDS ….παράτις  παρενέργειεςκαιταπροβλήματαταοποίαμπορείνααντιμετωπίσεικατάτηδιάρκειατηςθεραπείας Έτσι με  τη  χρήση των  νέων  φαρμακευτικώνσυνδυασμών, οι  οποίοι δρουν στις  διάφορες φάσεις  αναπαραγωγής  του  ίου ,έχουν  κατορθώσει  οι  επιστήμονες ,τη  μακροχρόνιααναστολήτης   πορείας  προς   τη  νόσοτουAIDS,έτσι  μειώνεται η  φονική δράση  του  ιού ,ενώ παράλληλα   έχουμε βελτίωσητης  ποιότητας  ζωής   τωνοροθετικών  Επομένως ο ασθενής με  τη  χρόνια  αυτή  νόσο πρέπει  να  υποβάλλεται από  τους  ειδικούςσε  αντιρετροϊκήθεραπεία  υψηλής  δραστικότητας, έτσι ώστε καταστέλλεται   και να μειώνεται η  παρουσία του  ιού  στα διάφορα  μολυσματικά  υγρά του  σώματος, και  επομένως ελαττώνεται η  πιθανότητα μετάδοσης  του ιού σε άλλα  άτομα , Επίσης αυτήη  βελτίωση  καθορίζεται   εργαστηριακός μετρώντας  τον αριθμό  των  Τ–  ΛεμφοκυττάρωνC.D.4τα  οποία είναι δείκτης βελτίωσης  όταν  αυξάνουν αυτά  τα  κύτταρα  στο  οργανισμό του  αρρώστου  

 Πρέπει  να γίνει κατανοητό ότι κάθε άτομο το οποίο προσβάλλετεαπότονιόHIV πρέπει να έχειάμεσαθεραπείαμεταειδικάφάρμακαέτσιώστενα παραμείνει ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας,χωρίςαποκλεισμούςκαικοινωνικόρατσισμό ,να έχει τα ίδια δικαιώματα ,τις ίδιες ευκαιρίες, στην  εργασία , στην εκπαίδευση ,και στις κοινωνικές  υπηρεσίες ,και αυτό μπορεί να γίνει όταν υπάρχει από την πολιτεία και τους φορείςσυνεχήςενημέρωσηγιαπρόληψηΌμως μεγάλη σημασία έχει η ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας με την ενημέρωση ,τη πρόληψη ,και τη σωστή συνεχή μεταφορά γνώσεων στους  νέους,η οποία δίνει την δυνατότητα σε κάθε άτομο ,να έχει τοδικαίωμα στην σεξουαλικήαυτοδιάθεση, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα της άρνησης, για χωρίς προφύλαξη ερωτική σχέση, ώστε να έχει τη γνώση, και την αυτοεκτίμηση να αποφύγει τη μόλυνση από τον ιό HIV του AIDS αλλά και να γνωρίζει για τον Ίο Η.Ι.V  πως  μεταδίδεται και πωςμπορείναπροφυλαχτεί. Η Ενημέρωση των νέων για όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα , και κυρίως για το  AIDS ,είναι προτεραιότητα της πολιτείας και βασικός άξονας για την δημόσια   και   ατομική  υγεία  ,των πολιτών της κοινωνίας μας 

Πρέπει πλέον να είναι γνωστό ότι οισχέσειςτωνδυοφίλωννα εκφράζουν και να προάγουν  ενεργητικά τοναυτοσεβασμό,τηνειλικρίνεια,τηναλήθεια,τηναλληλεγγύηγιαμιαολοκλήρωσησχέσεων μεαγάπη,μεδιάλογο,μεολοκληρωμένησυμμετοχή , και αρμονία Όλοι έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τους εαυτούς μας ,αλλά παράλληλα  και τους άλλους από τη μόλυνση Σήμερα η κοινωνία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ιατρό κοινωνικό πρόβλημα το  οποίο λόγω της αδιαφορίαςορισμένωνσυνανθρώπωνμας  τα κρούσματα έχουν αυξηθείσταυγιήάτομα,δηλαδή στον γενικόπληθυσμόΤο Κέντρο Ειδικών λοιμώξεων της χώρας μας, επισημαίνει επίσης ότι καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων  κυρίως σε χρήστες ουσιών με σύριγγες ,ενώ προτρέπειτουςπολίτεςσεενημέρωσηκαιβασικάστηνπρόληψηηοποίαπρέπειναείναισυνεχής. ΤέλοςαισιοδοξίακαιστόχοςτωνκρατώνμελώντουΟΗΕείναιοτερματισμόςτηςεπιδημίαςτουAIDS έωςτο2030.

Δεκέμβριος  2018

 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button