Ανακοινώσεις

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – Εκποίηση 2 ακινητων στη Μυρινα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

        (Άρθρα 42 παρ. 2 και 24 παρ. 2-4 του Ν.4182/13)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία “Αδελφότης ο Καλός Σαμαρείτης ” που εδρεύει στη Μύρινα Λήμνου, επί της οδού Παρισίδου αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα , ως διαχειριστής των κληροδοτημάτων α) Γαρυφάλλου ΝΤΑΝΑ και β) Μερόπης Μαυρομάτη, με Α.Φ.Μ. 090242520 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, σύμφωνα με απόφαση των μελών του, όπως αυτή περιγράφεται στο πρακτικό του Δ.Σ. με αριθμό 11/10-03-2020 αφού έλαβε υπόψη του:

Α) τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/13 ( ΦΕΚ185/Α10 -9-2013) “του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις.”

Β) την με ημερομηνία 02.09.2019 έκθεση εκτίμησης ακινήτου της πιστοποιημένης εκτιμήτριας του Υπουργείου Οικονομικών Αναστασίας Βασιλείου.

Γ) τις αποφάσεις οι οποίες λήφθησαν με το θπ΄αριθ. 11/10-03-2020  πρακτικό του Δ.Σ.

Δ) την εγκριτική απόφαση 56008/10-10-2019 της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Την εκποίηση α) ενός οικοπέδου εμβαδού 271,75 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Αγορά της Τοπικής Κοινότητας Μύρινας της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε πάροδο της οδού ΚΥΔΑ, ανήκοντος στο κληροδότημα Γαρυφάλλου Ντανά και

β) ενός οικοπέδου με ισόγεια ερειπωμένη οικία το οποίο βρίσκεται στην πλατεία ΚΤΕΛ της Τοπικής Κοινότητας Μύρινας της ομώνυμης  Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λήμνου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανήκοντος στο κληροδότημα Μερόπης Μαυρομάτη εμβαδού 144,95 τ.μ..

Η εκποίηση των παραπάνω περιγραφομένων οικοπέδων θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

  1. Η διαδικασία εκποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 2 και 24 παρ. 2-4 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013) ” Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών , Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.”

Το Δ.Σ. του Σωματείου κατά το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και έως δύο μήνες από 23-03-2020 έως 25-05-2020  και από ώρα 11:00 έως 13.00 θα δέχεται κλειστές προσφορές , οι οποίες θα κατατίθενται με απόδειξη κατάθεσης προς το Δ.Σ. και στη διεύθυνση του Σωματείου επί της οδού Παρισίδου αρ. 10, Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400, είτε ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορές , στην ίδια ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση  ( οδός Παρισίδου αρ. 10,  Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400 . Σε περίπτωση που καταληκτική ημερομηνία είναι μη εργάσιμη ημέρα , η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τιμή πρώτης προσφοράς για την εκποίηση του υπό στοιχείο (α) περιγραφομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 84.000,00 € ) και του υπό στοιχείο (β) περιγραφομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( 55.000,00 €).

2) Μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της περίληψης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (WWW1gsis.gr/gspp/portal/el) το Δ.Σ. του Σωματείου θα αναδείξει τον πλειοδότη με την μεγαλύτερη προσφορά και τις πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους, ενώπιον Επιτροπής που θα ορίσει το Σωματείο και θα συνεδριάσει στην έδρα του Σωματείου επί της οδού Παρισίδου αρ. 10, Μύρινα Λήμνου τ.κ. 81400, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους , είτε ταχυδρομικά , είτε τηλεφωνικά, είτε δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος.

3) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους προς την Περιουσία , μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία είναι:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προσφέροντος ή νομίμου εκπροσώπου εταιρίας,

β) αποδεικτικό εκπροσώπησης με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ή Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης ή καταστατικό εταιρίας , το οποίο αποδεικνύει την εκπροσώπηση αυτή ( για νομικά πρόσωπα),

γ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσο με το 1/10 επί του ελάχιστου όρου του τιμήματος και

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Σε αυτήν ( προσφορά ) επίσης θα περιλαμβάνονται:

α) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως πλήρης διεύθυνση , για να του επιδοθεί κάθε σχετικό με την εκποίηση έγγραφο, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας ή email,

β) το προσφερόμενο τίμημα , αριθμητικώς και ολογράφως και τέλος

γ) ο ορισμός τρίτου προσώπου ως εγγυητή της διαδικασίας , προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία του και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά του.

4) Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της διαδικασίας, εκτός από εκείνον που θα αναδειχθεί αγοραστής, στον οποίο θα συμψηφιστεί η χρηματική εγγύηση.

5) Οι προσφέροντες οι οποίοι θα υποβάλλουν ιδιοχείρως την προσφορά τους μαζί με τα αναφερόμενα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές , προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

6) Αν ο τελευταίος πλειοδότης δεν διαμένει στον τόπο που διενεργείται το άνοιγμα των προσφορών, οφείλει υποχρεωτικά να διορίσει αντίκλητό του , που να διαμένει στον τόπο τούτο και προς τον οποίο κοινοποιείται η έγκριση των πρακτικών.  Η δήλωση διορισμού αντικλήτου καταχωρίζεται στα πρακτικά του ανοίγματος προσφορών.

7) Από την χρονολογία που θα κοινοποιηθεί η έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας , η σύμβαση της αγοροπωλησίας θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά και από το χρόνο αυτό τρέχει και ο κίνδυνος του πράγματος σε βάρος του αγοραστή.

8) Η περιουσία δεν ευθύνεται απέναντι του αγοραστή για την εν γένει κατάσταση των ακινήτων.

9) Σε περίπτωση εκνίκησης επιστρέφεται το τίμημα που καταβλήθηκε μαζί με τους τόκους που τυχόν οφείλει. Σε μερική εκνίκηση επιστρέφεται ανάλογο ποσό που ορίζεται με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής , ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή του αγοραστή στα Δικαστήρια.

10) Σε περίπτωση ενυπόθηκων χρεών, εγγραφής προσημείωσης, επιβολής αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης κ.λ.π., το ποσό του χρέους με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους παρακρατείται από το τίμημα και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα του δανειστή και το ακίνητο μεταβιβάζεται στον αγοραστή ελεύθερο του σχετικού βάρους.

11) Τα ακίνητα που εκποιούνται δεν είναι μισθωμένα.

12) Το τίμημα καταβάλλεται εις ολόκληρο και συμψηφίζεται σε αυτό χρηματική εγγύηση προκαταβολής 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς και υπογράφεται το συμβόλαιο αγοροπωλησίας .

13) Ο πλειοδότης πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, μέσα σε 2 μήνες από της κοινοποίησης στον πλειοδότη, της έγκρισης των πρακτικών. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μέσα στην παραπάνω προθεσμία , η αγοραπωλησία θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, η εγγυητική επιστολή ίση με το 1/10 του ελάχιστου όρου προσφοράς , καταπίπτει και αποδίδεται στην Περιουσία, σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, καταλογιζόμενης σε αυτόν και εισπραττόμενης , κατά τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, χρηματικής ποινής ίσης με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του και καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου , εντός 2 μηνών , εφόσον το προσφερόμενο τίμημα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό ( 85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας .

14) Επίσης υπέρ της Περιουσίας καταπίπτει και η εγγύηση που κατατέθηκε , αν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας αμέσως μετά την κατακύρωσή τους.

15) Τα τέλη του πωλητήριου συμβολαίου και τα δικαιώματα του

συμβολαιογράφου, καθώς και ο φόρος μεταβίβασης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας , βαρύνουν τον αγοραστή μονομερώς.

16) Η εκποίηση του ακινήτου θα κατακυρωθεί προσωρινά στον προσφέροντα την μεγαλύτερη τιμή, μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ( 2 ) μηνών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης για την εκποίηση του ακινήτου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (WWW1gsis.gr/gspp/portal/el). Το πωλητήριο συμβόλαιο θα υπογραφεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 24 παρ.3 του Ν.4182/13, για το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκποίησης και εφόσον αυτή δεν διατύπωση αντίρρηση για τη σύναψη του πωλητηρίου συμβολαίου. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της Αρχής. Η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται , στην περίπτωση υποβολής αναφορών-καταγγελιών,  που αφορούν αποκλειστικά στην τήρηση της διαδικασίας , μέχρι να εξεταστεί το βάσιμο αυτών από την Αρμόδια Αρχή.

17) Τυχόν αναφορές-καταγγελίες, που αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας ενός (1) μηνός από την ενημέρωση της τελευταίας , για το αποτέλεσμα της διαδικασίας , εκποίησης .

18) Τυχόν αμέλεια ή παρατυπία της διαγωνιστικής διαδιακασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα στον προσφέροντα . Τυχόν καθυστέρηση ή ματαίωση σύνταξης του συμβολαίου αγοπαπωλησίας δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του πλειοδότη έναντι της κληρονομιάς.

19) Αν το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο από ογδόντα πέντε (85%) της προεκτιμηθείσας αξίας , το Δ.Σ. δύναται να προβεί στη σύναψη του συμβολαίου αγοραπωλησίας , κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Αρμόδιας Αρχής.

20) Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα το Δ.Σ. καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση. Όπου τους ζητούν να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προσφορές , οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα υποβολής προσφορών , προσυπογράφονται από τους συμμετέχοντες.

21) Οι συμμετέχοντες , μπορούν να εκπροσωπηοιθούν ενώπιον της Επιτροπής , με αντιπρόσωπο, τον οποίο θα έχουν εφοδιάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης , ο σκοπός και οι ειδικότερες εντολές που αναφέρονται στην παρούσα.

22) Τέλος η κατά τον νόμο Αρμόδια Αρχή είναι η Διεύθυνση Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά ( εργάσιμες ημέρες και ώρες) στα τηλέφωνα του Σωματείου 22450 24243 και 2254025920.

Μύρινα Λήμνου 12-03-2020

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

Νικόλαος Πυρομάγλου

 

 

 

 

 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button