Απόψεις

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: Η Χειροτονία του Μητροπολίτη Διονυσίου, το 1951

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΗΜΝΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ,  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ,  ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΤΟΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΛΗΜΝΟΣ”.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΠΛΙΑΤΣΚΑ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΜΝΟΣ  

18.3.1951 ΕΠΙΤΟΠΙΑ  Διά τον Μητροπολίτην Λήμνου

Η Παλλημνιακή Επιτροπή και ο Δήμος Κάστρου διά τηλεγραφημάτων των προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπ/πον Αθηνών και τον Αντιπρ/ον Κυβρερνήσεως και Υπ/γόν Συντονισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γ. Παπανδρέου, παρακαλούν όπως πληρωθή η θέσις του Μητρ/του Λήμνου, του οποίου η παρουσία διά λόγους γενικωτέρους επιβάλλεται εν τη Νήσω.

11.11.1951  Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΜΑΣ

Δι’ολόκληρον την Νήσον μας η χειροτονία του Αρχιερέως της, είνε γεγονός σημαντικόν………

Οσοι εκ της υπαίθρου διαμένουν εις τας Αθήνας διατηρούν άσβεστον την λαμπάδα της χριστιανικής πίστεως και λατρείας. Φυσικόν επομένως ήτο η αθρόα όλων των εν Αθήναις κατοικούντων και παρεπιδημούντων Λημνίων προσέλευσις εις την Ιεράν Μητρόπολιν των Αθηνών διά να παρασκολουθήσουν την χειροτονίαν του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαραλάμπους, εις Μητροπολίτην Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και παντός Αιγαίου Πελάγους….  Ούτω εξεδηλώθη κατά πανηγυρικόν τρόπον η ομόθυμος των Λημνίων ικανοποίησις εκ του εξαιρετικού τούτου γεγονότος.

Η χειροτονία εγένετο μετά πάσης λαμπρότητος και σύμφωνα με το τυπικόν της Εκκλησίας παρά του Αρχιεπ/που Φθιώτιδος κ.Αμβροσίου και 5 ετέρων Μητροπολιτών. Μία ομόφωνος κραυγή ηκούσθη από τα στόματα όλων Άξιος… Άξιος… υπερΑξιος… η  οποία  συνεκίνησε  καταφανώς τον χειροτονούμενον λειτουργόν του Υψίστου. Τον χειροτονηθέντα προσεφώνησεν ο Σεβ. Μητρ/ίτης Φθιώτιδος εκ μέρους της Αρχιεπ/πής Αθηνών ως και ο Σεβ. Μητρ/της Πάφου εξυμνήσαντες τούτον διά τους εθνικούς αγώνας και διά την δράσιν εις την Κύπρον, εσχάτως όπου διετέλεσε Διευθυντής της εκείσε Ιερατικής Σχολής. Ο Σεβ.Μητρ/της Λήμνου απήντησεν εις αμφοτέρους δι’ωραίου λόγου και προσέθεσε την διαβεβαίωσιν ότι θα συνεχίση το έργον όπερ έθεσε ως σκοπόν του βίου του…

Πρέπει να προστεθή ότι η τελετή του «μηνήματος» είχεν γίνει την Τρίτην εις το παρεκκλήσιον της Αρχιεπ/πής Αθηνών, ΆγιονΑνδρέαν.

Η παροικία ολόκληρος της Λήμνου και μετά την τελετήν διά να υποβάλη τα βαθύτατα σεβάσματά της και ν’ ασπασθή την δεξιάν του Σεβασμιωτάτου, όστις κατευχαριστήθη εκ της επιδειχθείσης προς αυτόν  φιλοφροσύνης όλων των εν Αθήναις Λημνίων και εκάλεσε εν συνεχεία να τον επισκεφθούν εις το Μέγαρον της Μητρ/ωςΑθηνών όπου προσέφερε προς όλους αναψυκτικά.

Αι εντυπώσεις όλων των παρισταμένων υπήρξαν ενθουσιώδεις και υπό το πρίσμα τούτο απεχαιρέτησαν  τον Σεβ/τον Λήμνου ευχηθέντες αυτώ να τον ενισχύει ο Υψιστος εις το έργον του.

Η άφιξις του Σεβ/του Μητροπολίτου θα είνε πολύ σύντομος, ως ο ίδιος εδήλωσεν. Ούτω έληξεν η τελετή αύτη η  οποία ικανοποίησε την πατρίδα μας.

25.11.1951  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΛΗΜΝΟΥ – ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ –ΟΛΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Από τας αρχάς της εβδομάδος είχε γνωσθή κατόπιν σχετικού προς τον Μητροπολίτην τηλεγραφήματος, ότι ο Σεβ/τος Μητρ/της Λήμνου θα έφθανε εις Κάστρον με πλοίον της Τετάρτης.

Ο Δήμος Κάστρου είχε αναλάβη την πρωτοβουλίαν της διοργανώσεως της υποδοχής και είχεν εκδώση το σχετικόν πρόγραμμα εν συννεννοήσει μετά του κ. Επάρχου της Αστυνομικής και Λιμενικής Αρχής.

Από το πρωϊ εσημειώθη εξαιρετική κίνησις εις την κωμόπολίν μας η οποία είχε σημαιοστολισθή από άκρου εις άκρον. Οι δρόμοι πεντακάθαραι, ο προ της αποβάθρας χώρος τακτοποιημένος και διαχωρισμένος με τα κινητά καγκελοφράγματα, ώστε να καθίσταται άνετος η κίνησις και να υπάρχει χώρος μεγαλυτέρας συγκεντρώσεως.

Οι κάτοικοι Πλατέως και Θάνους και πολλοί εκ Κάσπακα και Κορνούεπύκνωσαν τον πληθυσμόν του Κάστρου.

Τα λεωφορεία όλα του εσωτερικού κατέφθασαν με τους ιερείς της νήσου και πλήθος κόσμου προσερχομένου να υποδεχθή τον Σεβασμιώτατον.μεταξύ τούτων και πολλοί Πρόεδροι και Γραμματείς των Κοινοτήτων.

Εφθασε η μεσημβρία αλλά το ατμόπλοιον δεν ενεφανίζετο. Ο κόσμος εν τω μεταξύ εύρε την ευκαιρίαν να παρακολουθήση εκ του πλησίον τα λιμενικά έργα Κάστρου, εκτελούμενα εκ των πιστώσεων του σχεδίου Μάρσαλ…

Επί τέλους εγνώσθη ότι το ατμόπλοιον κατέπλευσε εις Αγιον Ευστράτιον περί την 1.30  ώραν.

Περί την 3.30 ώραν πυκνός καπνός ενεφανίσθη πίσω από τα νησούδια….. Ητο το ατμόπλοιον. Αι τελευταίαι κινήσεις επεσπεύθησαν διότι όσον ούπω το ατμόπλοιον «Ιόνιον» το έρον τον Σεβασμιώτατον ενεφανίσθη. Ο κόσμος έσπευσεν εν τω μεταξύ να λάβη θέσιν, καθόσον εν τω μεταξύ η συρροή επυκνώνετο και η Χωροφυλακή και τμήμα των Τ.Ε.Α. παρετάσσετο προ της αποβάθρας, όπως και τμήμα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου μας.

Περί την 4μ.μ. ώραν εισήρχετο εις τον λιμένα μας το πλοίον επί του οποίου ανήλθον ο Γραμματεύς της Μητρ/ως Ν. Τηγάνης, όπως και οι κ.κ. Εμ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντής μας και Κιμ. Κεραμιδάς, οίτινες υπήρξαν εν τω Στρατοπέδω Παύλου Μελά μετά του Σεβασμιωτάτου εγκάθειρκτοι κατά την περίοδον της Γερμανικής κατοχής. Ο Γραμματεύς της Μητρ/ως παρέδωσε εις τον Σεβασμ/τον το εκδοθέν υπό του Δήμου πρόγραμμα της υποδοχής.

Εν τω μεταξύ κατέφθασε επί του ατμοπλοίου και η Επιτροπή της υποδοχής αποτελούμενη εκ των αιδ. Ιερέως Βασιλείου Δεμερτζή, του Επάρχου Λήμνουκ. Γ. Αθανασίου, του Διοικητού Χωροφυλακής κ. Π. Κοσμοπούλου, του Λιμενάρχου Λήμνου κ. Τούντα, του Αντιπροέδρου του Δημ/κού Συμβ/ου Αν. Βελισσαρίδου ήτις συνώδευσε τον Σεβασμ/τον κατά την αποβίβασιν.

Εις την αποβάθραν όπου παρίστατο άπας ο κλήρος και αι Αρχαί της Νήσου προσεφώνησε την Αυτού Σεβασμιότητα ο Αρχιερατικός Επίτ/πος αιδεσιμώτατος Αθαν. Βαλάσογλου καθώς και Δημαρχών Κάστρου κ. Π. Παπαδόπουλος εξ ονόματος του Λημνιακού Λαού.

Ο Σεβασμ/τος προφανώς συγκεκινημένος απήντησε δι ολίγων ευχαριστών. Εν συνεχεία προπορευομένων των ιερέρων ο Σεβασμ/τος μετέβη διά της κεντρικής οδού παρακολουθούμενος υπό των επισήμων και όλου του Λαού εις τον Μητρ/κόν Ναόν Αγ. Τριάδος όπου εγένετο η τελετή της ενθρονίσεως.

Καθ’ όλην την διαδρομήν ο Σεβ/τος ηυλόγει το πλήθος το οποίον όπισθεν της γραμμής, την οποίαν εσχημάτιζον μέχρι του Ναού συνεχή οι μαθηταί των Εκπαιδευτηρίων Κάστρου, ηύχετο το καλώς όρισε.

Εις τον Ναόν μετά την ανάγνωσιν του μηνύματος της Ιεράς Συνόδου προσεφώνησε τον Σεβ/τον ο εκ των καθηγητών του Γυμνασίουμας κ. Καραμάνης, ο δε Σεβ/τος εν συνεχεία εξεφωνισε σπουδαιότατον λόγον  περί των καθηκόντων τα οποία οφείλουν να τον απασχολήσουν ως ποιμενάρχην και έδωσε την διαβεβαίωσιν ότι προς τούτο δεν θα φεισθή ουδενός κόπου και μόχθου.

Μετά την τελετήν συνοδευόμενος υπό του πλήθους ο Σεβ/τος ωδηγήθη εις την Μητ/λιν όπου προσελθόντες οι παρακολουθούντες ησπάσθησαν την δεξιάν του.

Η ημέρα αύτη είμεθα βέβαιοι ότι εχαράχθη βαθύτατα εις την μνήμην των Λημνίων, οι οποίοι μετά χαράς και ενθουσιασμού υπεδέχθησαν τον θρησκευτικόν Αρχηγόν των, αλλά και του Σεβ/του του οποίου ήτο προφανής η συγκίνησις και η ευχαρίστησις εκ των αυθορμήτων εκδηλώσεων του πλήθους.

 

 

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button