Περιοδικό

Ο Μητροπολίτης Γεννάδιος (1905-1912)

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΗΜΝΟΥ  κ.  ΙΕΡΟΘΕΟΥ,  ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ-  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΠΛΙΑΤΣΚΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4.10.1905

Ο Μητροπολίτης Γεννάδιος «εκ Μυσοπόλεως της επαρχίας Προύσης διήκουσε τα θεολογικά μαθήματα εν τη κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολή. Αποφοιτήσας το 1893, διωρίσθη αμέσως διευθυντής των σχολών Γκιουμουλτζίνης. Κατά μάιον του 1897 προσεκλήθει υπό του παναγ. Πρώην Κωνσταντινουπόλεως κ. Κωνσταντίνου εις την υπηρεσίαν της πατριαρχικής αυλής διορισθείς εις την θέσιν υπογραμματέως της Ιεράς Συνόδου,  μέχρι του 1902 ότε προήχθη εις αρχιγραμματέα.

Κατά την σημερινήν συνοδικήν συνεδρίαν, περί αμέσου πληρώσεως της χηρευσάσης μητροπολιτικής έδρας, λόγω θανάτου του μητροπολίτου Λήμνου κυρού Διοδώρου Μάσχα, εξελέγη παμψηφεί ο αρχιμ. κ. Γεννάδιος Αλεξιάδης.

Η χειροτονία του Σεβ. Μητροπολίτη έγινε στις 9 Οκτωβρίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ’, συλλειτουργούντων οκτώ Συνοδικών Μητροπολιτών, εν τω πατριαρχικώ ναώ. Η Α. Θ. Παναγιότης εκάλεσε τον χειροτονούμενον εις το υψηλόν της αρχιεροσύνης αξίωμα διά καταλλήλου προσλαλιάς, εξάρασα τα εις την Εκκλησίαν υπηρεσίας του και τας ελπίδας ας στηρίζει αυτή επί της ικανότητός του.

Ο νέος Μητροπολίτης Λήμνου, αφού διέμεινε επί ένα περίπου μήνα στην Κωνσταντινούπολη, ανεχώρησε για τη νέα του επαρχία στις 16 Οκτωβρίου. Η πρώτη κοινή συνεδρίαση της Δημογεροντίας και της Κεντρικής των Εκπαιδευτηρίων Επιτροπής έλαβε χώρα την 2αν Δεκεμβρίου 1905.

Η Ιερά Μητρόπολις Λήμνου υπήρξε η πρώτη Επαρχία την οποία εποίμανε για επτά χρόνια (1905-1912) και απέσπασε την αμέριστο συμπαράσταση, συμπάθεια και σεβασμό από το ποίμνιό του. Αμέσως μετά την άφιξή του στη Λήμνο,  τίμησε με αρχιερατικό μνημόσυνο τον άμεσο προκάτοχό του Διόδωρο Μάσχα.

Κατά τη διάρκεια της Αρχιερατείας του κατόρθωσε μεταξύ άλλων α) την αναθεώρηση του Επαρχιακού Κανονισμού, πάνω σε νέες βάσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κλήρου, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των Κοινοτήτων β) την ανάληψιν της δαπάνης για την ανέγερση, ανακαίνιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην επαρχία του, γ) η σύσταση Πνευματικού Δικαστηρίου, δ) με προσπάθειές του από την πρώτη κιόλας κοινή συνεδρίαση των σωματείων της νήσου, την ίδρυση και λειτουργία Νοσοκομείου στη νήσο.

Ιδιαίτερο δε χαρακτηριστικό είναι οι πολλές έκτακτες συνεδριάσεις με τις τοπικές επιτροπές, για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος.

Το τελευταίο πρακτικό που υπέγραψε ο Γεννάδιος, ως Μητροπολίτης Λήμνου είναι αυτό της 7.8.1910 που αναφέρεται στη συνέλευση των ενοριτών της Αγίας Τριάδος.

Για την ενημέρωση και διδαχή των επόμενων γενεών, πρότεινε να μη μένει ανεπίγραφος ο Μητροπολιτικός ναός της Αγίας Τριάδος. Αποφασίστηκε να εντοιχισθεί η  πλάκα άνωθεν της κυρίας εισόδου του ναού, «Συνδρομή Λημνίωνανηγέρθη ο Ιερός Ναός…..»

Ενεκα της προσωπικής του γνωριμίας με τον πρόεδρο της Λημνιακής Κοινότητος,  κατά τη διάρκεια του ταξειδίου του στην Αλεξάνδρεια, στα Πρακτικά των Κοινών Συνεδριάσεων της 23.5.1911 αναφέρεται ότι «Ανεκοινώσατο ο  Παν. Προεδρεύων ότι ο εν Αλεξανδρεία εντιμώτατος κ. Α. Αντωνιάδης εδωρήσατο τη Κοινότητι διά δωρητηρίου επισήμου την εν Λήμνω οικία του ίνα χρησιμεύση ως Μητρόπολις, 200 λίρας Αγγλίας προς επίπλωσιν της Μητροπόλεως…».

Στις 2.12.1910 ορίστηκε μέλος της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη με την ιδιότητα του Συνοδικού, ο Γεννάδιος μετατέθηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, διαδεχόμενος τον αποθανόντα Μητροπολίτη Ιωακείμ  Σγουρό.

 

Στην εφημερίδα Ταχυδρόμος Κωνσταντινουπόλεως, στις 20.11.1905 και σε στενή αναταπόκριση από τη Λήμνο, διαβάζουμε:

Εν Λήμνω, 19 Νοεμβρίου 1905.

Αφ’ ης στιγμής της Α.Π.Θ. ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήγγειλε τηλεγραφικώς προς τα ενταύθα υφιστάμενα σωματεία, Κεντρικήν Δημογεροντίαν και Κεντρικήν Εφορείαν την κανονικοίς ψήφοις εκλογήν του τέως Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου κ. Γενναδίου Αλεξιάδου μητροπολίτου Λήμνου, αντί του προώρως τον βίον εν τω μεταλλάξαντος αοιδίμου Διοδώρου, πάντες μετ’ εκπάγλου χαράς ανεμένομεν την ημέραν της επ’ αισίοις αφίξεως του νέου τούτου της χάριτος Λευϊτου. Η δε ευφροσύνη και αγαλλίασις ημών εις το κατακόρυφον αυτής εξείκετο επιτείνασα την συγκίνησιν ημών ότε τηλεγράφημα της Α. Πανιερότητος εγκαίρως ληφθέν καθώριζεν ως ημέραν της αφίξεως το εσπέρας της 17 Νοεμβρίου.

Αμα τη λήψει του τηλεγραφήματος ο κ. Αργύριος Αργυρίου, γραμματεύς της Κοινότητος, εντολή των Κοινοτικών σωματείων της νήσου έσπευσε δι’ιδιαιτέρου απεσταλμένου ανά τα διάφορα διαμερίσματα να γνωρίση ευφρόσυνον άγγελμα τοις προκρίτοις και προκαλέση αυτούς, όπως παραστώσι κατά την υποδοχήν του Μητροπολίτου. Μετά δε την αναχώρησιν του απεσταλμένου, ήρξατο μετά πυρετώδους ζήλου των εις παρομοίας περιστάσεις ειθιζομένων παρασκευών.

Η δεκάτη εβδόμη Νοεμβρίου επέλαμψε γελόεσσα ως ημέρα Απριλίου, το δε Αιγαίον, τρικυμιώδες ον συνήθως κατά την ώραν ταύτην, ακύμαντον παρείχε την επιφάνειαν αυτού.

Οι κάτοικοι των χωρίων έωθεν ήρχισαν καταφθάνοντες κατά πυκνάς ομάδας και καταπλημμυρούντες τον ευρύν της Μητροπόλεως περίβολον και την αγοράν ήτις ούτως εορτάσιμον όψιν προσέλαβεν. Αλλ’ εσπέρα εγένετο και το σκάφος ουτ’ εξ’ απόπτου εφαίνετο, οι πάντες δε απήλπιζον, διότι η επίσημος τελετή γινομένη δε εκτάκτως συνεδρεύσαντα απεφάσισαν ίνα διά λέμβων ανέλθωσιν επί του ατμοπλοίου και υποβάλωσι μόνον τα σέβη αυτών και παραλαβόντες αυτόν ανεπισήμως οδηγήσωσιν εις την Ιεράν Μητρόπολιν καταλλήλως ευπρεπισθείσαν φροντίδι του κ. Αργυρίου Ν. Αργυρίου και του αρχιερατικού επιτρόπου κ. Παπαγεωργίου και την επαύριον Παρασκευήν ώρα ενάτη π.μ. ποιήσωνται την τελετήν της επισήμου εγκαταστάσεως, τουθ’ όπερ εγένετο, του ατμοπλοίου Ερισσού των κ.κ. Δεστούνη και Γιαννουλάτου του τεθέντος εις την διάθεσιν της Α. Πανιερότητος, οψέ καταπλεύσαντος, 9ην ώραν μ.μ.

Παραλαβόντες δε την Α. Σεβασμιότητα εκ του ατμοπλοίου ωδήγησαν Αυτήν υπό το φως διαφόρων φανών εις την Ιεράν Μητρόπολιν και παραμείναντες μικρόν παρ’Αυτή απεχώρησαν είτα έκαστος εις τα ίδια.

Τη δ’ επομένη από της 8 ½ π.μ. χαρμόσυνος κωδωνοκρουσία και των τριών ομού της χώρας εκκλησιών ήρξατο αγγέλουσα την επίσημον έναρξιν της τελετής.

Απειρον δε πλήθος εξ αμφοτέρων των φύλων κατέκλυσε τον ιερόν χώρον. Οι πρόκριτοι του τόπου, τα μέλη αμφοτέρων των σωματείων, οι μαθηταί και των δύο κεντρικών εκπααιδευτηρίων υπό την οδηγίαν των οικείων διδασκάλων δαφνηφορούντες.

Της συνοδείας κατελθούσης εν τάξει, οι μαθηταί ήρχισαν άδοντες τον επί τούτω εις τον Μητρ/την τονισθέντα ύμνον υπό του κ. Κωνστ. Κωνσταντινίδου, όστις και εδίδαξεν αυτόν εν διφωνία.

Μετά μικρόν δε της πομπής αφικομένης εις τον Μητρ/κόν ναόν της Αγίας Τριάδος εν μέσω ιερού ενθουσιασμού, προπορευομένων των θρησκευτικών σημάτων και πολυπληθούς ιερέων χορείας, κατήρξατο η συνήθης τελετή, ης ληξάσης ανήλθεν επί του ιερού άμβωνος ο αρχιερατικός επίτροπος κ. Παπαγεώργιος, όστις κατά την απουσίαν του Μητροπολίτου ευδοκίμως εξεπλήρωσε τα επιτροπικά αυτού καθήκοντα και ευκρινώς ανέγνω το Πατριαρχικόν και Συνοδικόν συστατήριον και ενθρονιστικόν γράμμα, μεθ’ ο ο διευθυντής της Κεντρικής σχολής εντολή των σωματείων της νήσου προσεφώνησε τω Μητροπολίτη.

Της προσφωνήσεως ληξάσης η Α. Πανιερότης αντεφώνησε τω προσφιλεί Αυτής ποιμνίω ανελίξασα ευφραδώς το ποιμαντορικόν Αυτής πρόγραμμα. Ο λόγος της Α. Σεβασμιώτητος Μεστός υψηλών θρησκευτικών εννοιών και πλήρης πρακτικωτάτων νουθεσιών και χριστιανικών διδαγμάτων ειρηνένος, εν φράσει ηδυνάση την ακοήν ως γλυκύς φθόγγος μουσικής και εν λέξει προδιδούση άνδρα άριστα συγκεκροτημένον περί τε την θύραθεν και έσω σοφίαν ενεποίησε βαθείαν εντύπωσιν εις το ευσεβές εκκλησίασμα, όπερ ως εις άνθρωπος εκρέματο ούτως ειπείν εκ των χειλέων του λιγύ φθεγγομένου κήρυκος.

Ψαλέντος δ’ είτα εμμελώς του ύμνου υπό χορού παίδων επί τούτω ενασκηθέντων υπό του κ. Κ. Κωνσταντινίδου, εγένετο η απόλυσις, μεθ’ ην εν μεγίστη τάξει η πομπή ανήλθεν εις την παρακειμένην Ιεράν Μητρόπολιν και συγχαρέντες τον Μητροπολίτην και λαβόντες την ευλογίαν Αυτού απήλθον χαίροντες ευγνωμονούντες τη φιλοστόργω μητρί Εκκλησία, ότι τοιούτον ποιμενάρχην εξελέξατο αυτοίς.

Και αυτή μεν εν ατελεί σκιαγραφία η προσγενομένη τω νέω Μητροπολίτη Λήμνου κ. Γενναδίω υποδοχή, η δε εντύπωσις αρίτη και ο ενθουσιασμός μέγας.

Σήμερον η Α. Σ. εν συνοδεία πολλών προκρίτων επεσκέψατο τον Εξοχώτατον διοικητήν της νήσου ημών Χαϊρή πασάν, εγένετο δε Αυτή τιμηκωτάτη υποδοχή. Αύριον δε Κυριακήν επιτελέσει την πρώτην Αυτής λειτουργίαν εν τω μητροπολιτικώ ναώ.

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button