Ανακοινώσεις

Πρόσληψή 1 ατόμου για 2 μίνες (…!!!) στον Παιδικό Σταθμό Μούδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στον Δημοτικό Παιδικό
Σταθμό Μούδρου».
Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Λήμνου
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας
κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
3.Την υπ ́αριθμ. 12/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου ,σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με
σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών και ειδικότερα τη πρόσληψη, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤE
Βρεφονηπιοκόμων και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων .

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ*
(εν ελλείψει ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
1.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή
Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 04.03.2022 έως
και 10.03.2022
Οι αιτήσεις με την υπεύθυνη δήλωση θα διατίθενται αποκλειστικά στον
ιστότοπο του Δήμου Λήμνου www.limnos.gov.gr/category/προκηρύξεις

Φωτογραφια Αρχειου

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button