Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Ναυαγοσώστη στα Ρηχά Νερά ! Έχετε τα προσόντα;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 13-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ. 5987
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πληροφ.: Αργυρή Χαβιά
Ταχ.Δ/νση : Μύρινα Λήμνου
Τηλ.: 2254 3 50028
e-mail: dlimnou.prosopiko@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμαρχος Λήμνου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α ́/11-5-15),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 ( ΦΕΚ 102/12-06-2018, τεύχος Α ́).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α’/04-04-2018) περί υποχρεωτικής
πρόσληψης ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες,
4. Την υπ’ αριθ. 111/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία
διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης ναυαγοσώστη για την παραλία των Ρηχών
Νερών.
Ανακοινώνει
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
και συγκεκριμένα ενός (1) ναυαγοσώστη για την παραλίων των Ρηχών Νερών, και για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α.ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας
Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην
είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων καθώς επίσης και αν το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού
υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που
έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά
στο e-mail dlimnou.proslipsi@gmail.com από 16-05-2022 μέχρι και 20-05-2022.
Αρμόδια υπάλληλος Αργυρή Χαβιά, τηλέφωνο 2254350028.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μαρινάκη

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button