Επίκαιρα

Συνεδριάζει (31/1/23) το Δημ. Συμβούλιο με τα εξής Θέματα

UΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεικτή συνεδρίαση), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης
(Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 31η
του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, σύμφωνα με τις διατάξεις :
· του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
· του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 – Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’
βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το
διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
· Της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30.12.2022 (ΦΕΚ 7005/31.12.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 31/01/2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1276/27-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2023
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Υποβολή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί
αντικειμενικών αξιών ακινήτων
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
3. Καθιέρωση ή μη 24ωρης λειτουργίας καθώς και
λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λήμνου σύμφωνα
με το άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
4. Συνεργασία Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις για την
πραγματοποίηση μαζικών στειρώσεων δεσποζόμενων
ζώων, που οι ιδιοκτήτες τους ανήκουν σε ευαίσθητες και
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και σκύλων που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φύλαξη
ποιμνίων (ποιμενικών)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
5. Έγκριση Περιβαλλοντικού Τέλους για το έτος 2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Πεδινού
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών του Δήμου Λήμνου για το οικ. έτος 2023
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
8. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους
αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της Εκτιμητικής
Επιτροπής εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς,
εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης
ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81) για το
οικ. έτος 2023
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών,
για την εκποίηση ή εκμίσθωση και αγορά ή μίσθωση
πραγμάτων ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 και 201 του ΔΚΚ.)
για το έτος 2023
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
10. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση της
Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ.
236/84 (ΦΕΚ 95 Α) του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
11. Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό
αυτών ως εποχικών
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
12. Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου 174 του ΔΚΚ και
απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝ ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
13. Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου
Προσθήκη καθ ́ επέκταση ισόγειας αποθήκης (2 ισόγειων
κατοικιών) που βρίσκεται εκτός οικισμού της κτηματικής
περιφέρειας της Κοινότητας Παναγιάς του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ:
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του
στην επιτροπή για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 35 του γ.λ.κ.20 (ΦΕΚ
444 Β/26-04-1999)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου μαζί με τον
αντικαταστάτη του για την συμμετοχή του στην
«Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
16. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της
Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος και Πόλεων αποδεκτών της από 19-10-
2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
17. Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά τη
λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης για παραχώρηση
ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην Κοινότητα
Μύρινας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
18. Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά τη
λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
19. Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά τη
λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
Κοινότητα Σαρδών, του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
20. Τροποποίηση – συμπλήρωση ή μη της αριθ. 181/2011
απόφασής του Δ.Σ., με την προσθήκη νέων τμημάτων
κοινόχρηστων χώρων στην Κοινότητα Βάρους του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 226/2018 Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
22. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2019 Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
23. Συντονισμός ενεργειών επίλυσης του προβλήματος που
προέκυψε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΗΜΝΟ»
κ. ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΑ
Επισημάνσεις
Επειδή η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
παρακαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως
την Δευτέρα 30/01/2023, για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή.
Ενημερώνουμε όσους συμβούλους επιθυμούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη
στην συνεδρίαση του Δ.Σ., αλλά δεν διαθέτουν την εφαρμογή SKYPE, ότι προς
διευκόλυνση τους, θα λειτουργήσει ο 3ος σταθμός στο  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button