Απόψεις

Τα Σχολεία άνοιξαν ! Πότε όμως για πρωτη φορά ;

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΚΑΡΝΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Μούδρου!!!

Τα παρακάτω άρθρα δημοσίευσε στην εφημερίδα Λήμνος ο δάσκαλος και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μούδρου, γιος ενός από τους στυλοβάτες της παιδείας στο Μούδρο (Ε. Βασιλειάδης: αναφέρεται στο άρθρο), ο Θεμιστοκλής Ευαγγέλου Βασιλειάδης, προπάππος της καλής μας φίλης Genni Ferrari. Ο ίδιος ο Θ. Βασιλειάδης υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές για την ανέγερση του νέου περικαλλούς Σχολείου Μούδρου!

 

«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΟΥΔΡΟΥ»

ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΗΜΝΟΣ» ΜΕ ΑΡΙΘ ΦΥΛΛΩΝ 883/7-2-1932 ΚΑΙ 884/14-2-1932

Το σχολείον Μούδρου ιδρύθη μεταξύ του 1850 και 52. Είναι το πρώτον ιδρυθέν εις τα χωρία και το δεύτερον εν Λήμνω, διότι το πρώτον ιδρύθη εν Κάστρω.

Τούτο εξυπηρέτησεν όλον το Ανατολικόν τμήμα της νήσου επί δεκαετίας, όλοι δε οι χωριανοί εκ της παρελθούσης γενεάς, οι αναδειχθέντες εν Αιγύπτω, εν Μούδρω εδιδάχθησαν τα τότε διδασκόμενα γράμματα.

Μέχρι το 1897 ειργάσθη ως μονοτάξιον (με ένα διδάσκαλο δηλαδή). Το επόμενον έτος προσελήφθη και διδασκάλισσα και γίνεται διτάξιο και ιδρύεται 5η τάξις, το άλλο τριτάξιο και ιδρύεται 6η τάξις και το άλλο τετρατάξιο.

Με την ίδρυσιν των δύο ανωτέρων τάξεων γίνεται κοινόν πάλιν όλων των χωρίων του Ανατολικού τμήματος της νήσου, διότι εις κανέν σχολείον δεν υπήρχε πέμπτη και έκτη τάξις και ευεργετών τα χωριά μέχρι το 1917, ότε το Κράτος ίδρυσε και εις τα άλλα σχολεία 5ην και 6ην τάξιν.

Ο κυριότερος μοχλός της προαγωγής του σχολείου από μονοτάξιον εις τετρατάξιον υπήρξεν ο αείμνηστος συμπολίτης μας ιατρός Θωμάς Θεοφάνους, ο ακραιφνής ούτος φίλος του λαϊκού σχολείου, με συνεργάτας τον Β. Τσέλιον, Κ. Τάρον, Ε. Βασιλειάδην και Β. Τζιτζιβάκον. Και υλικώς μεν συνέδραμεν ο κ. Νικ. Δάλλης εκ Βάρους ηθικώς δε ο αείμνηστος Α. Μοσχίδης ιστορικός της Λήμνου.

Το διδακτήριον ιδρύθη συγχρόνως με το σχολείον εις την αυλήν των Ταξιαρχών όπου σήμερον λειτουργεί το συσσίτιον των μαθητών.

Με την μεγέθυνσιν του Μούδρου το διδακτήριον κατέστη ανεπαρκές και κατέλαβε και τα παρ’ αυτώ κελλία της εκκλησίας και από του 1918 και το παρά την θάλασσαν οίκημα, όπου ελειτούργουν οι 4 τάξεις του.

Ευθύς από της προαγωγής του εις διτάξιον ερρίφθη η ιδέα της ιδρύσεως νέου σχολείου υπό του ανωτέρω ρηθέντος ιατρού Θ. Θεοφάνους, όστις κατώρθωσε να πείσει τους εν τοις πράγμασι ετοίμους όντας να κτίσουν την εκκλησίαν να σταματήσουν τας ενεργείας των και να σκέπτονται περί της ιδρύσεως πρώτον σχολείου, εις τούτον δε συνετέλεσεν ουκ ολίγον και ο γράφων. Ότε όμως ανεχωρήσαμεν εκ Μούδρου αμφότεροι, οι όροι ανεστράφησαν και ήρξατο η ανέγερσις της εκκλησίας, χωρίς όμως και να εξαλειφθή και η ιδέα της ιδρύσεως σχολείου. Ότε δε μετά πάροδον ετών επιστρέψαμεν αμφότεροι ενταύθα εκαλλιεργήσαμεν και πάλιν την ιδέαν εντατικώς, κοινόν δε πάθος όλων και ιδία της νέας γενεάς ήτο η ίδρυσις συγχρονισμένου σχολείου.

Ο αείμνηστος ευεργέτης Μούδρου προτρεπόμενος υπό του ιατρού απεφάσισε να ιδρύσει αρρεναγωγείον, αλλ’ αποθανών κατέλειπε δια διαθήκης του 40.000 δραχμάς με λίραν 50 δραχμάς τότε, δια να ιδρυθεί σχολείον..

Κατά το 1925 συνέρχεται γενική συνέλευσις των κατοίκων Μούδρου και προβαίνει εις την εκλογήν πολυμελούς επιτροπής ανεγέρσεως ήτις αρχίζει τα προκαταρκτικά του έργου. Την 3 Ιανουαρίου 1926 αποφασίζει να ζητήσει 1) την συνδρομήν της Παλλημνιακής 2) Να αποσύρη τα χρήματα του αειμνήστου Τσέλιου από το υπουργείον το οποίον τα κατέθεσε εις την Τράπεζαν Αθηνών. 3) Να ζητήσει εράνους από τους εν τω εξωτερικώ Μουδρινούς, οίτινες τον αυτό πόθον είχον και 4) Να ζητήση την αρωγήν του Κράτους.

Διορίζεται Διδακτηριακή Επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ. κ. Αθαν. Αποστολίδου, Β. Κατακουζηνού, Αντ. Εξηνταβελόνη και Θεμ. Βασιλειάδου ήτις αναλαμβάνει την εκτέλεσιν του έργου της ανεγέρσεως.

Η έναρξις της ανεγέρσεως του διδακτηρίου υπήρξε τολμηρά διότι επί προϋπολογισμού 1.100.000 δρχ η Επιτροπή είχεν εις χείρας δρχ 40.000 του κληροδοτήματος Β. Τσέλιου και 50.000 αρωγήν του Κράτους. Είχεν όμως τας ελπίδας εις την βοήθειαν του Κράτους, της Παλλημνιακής και τας ενθαρρύνσεις των έξω πατριωτών και ιδία των εν Αμερική Μουδρινών πρωτοστατούντος του κ. Β. Σουπιού και οι ελπίδες αυτής δεν διεψεύσθησαν.

Κατά τον Ιανουάριον του 1927 ο Επιθεωρητής κ. Λαγουμιτζάκης κατόπιν δραστηρίων ενεργειών παρά τω Υπουργείω και ενεργειών των κ. κ. Παπανδρέου και Καλδή μας τηλεγραφεί ότι παρέλαβε ποσόν δρχ 50.000 πρώτην αρωγήν του δημοσίου υπέρ του Σχολείου.

Κατά τον Ιούνιον 1927 φθάνουν εξ Αμερικής 3.000 δολλάρια εξ ων 1326 εκ συνδρομών εν Αμερική και 1674 από περιουσίαν του εν Ν.Υόρκη διαλυθέντος Συλλόγου Μουδρινών ο «Ευαγγελισμός» άτινα είχον κατατεθή δια κοινωφελές έργον εν Μούδρω.

Η Επιτροπή εν τω μεταξύ προετοιμάζει το δια το σχολείον απαιτούμενον υλικόν και την 20ην Μαίου 1928 τίθεται ο θεμέλιος λίθος υπό του Σ. Μητροπολίτου επί παρουσία των Αρχών και του επιθεωρητού κ. Λαγουμιτζάκη.

Επειδή το απαιτούμενον χρηματικόν ποσόν δεν υπήρχε εβράδυνεν η αποπεράτωσις ήτις εγένετο την 10ην Ιανουαρίου 1932 ήτις οφείλεται κατά μέγιστον μέρος εις την αρωγήν του Κράτους ήτις παρεσχέθη τη ενεργεία του Υπουργ. της Παιδείας κ. Παπανδρέου ον η Κοινότης ευγνωμονεί

Την 10ην Ιανουαρίου 1932 τελούνται τα εγκαίνια και ο Σ. Μητροπολίτης όστις έθεσε τον θεμέλιον λίθον καθαγιάζει δια των ευχών της εκκλησίας το μεγαλοπρεπές διδακτήριον και από της 11ης Ιανουαρίου αρχίζουν τα μαθήματα εις αυτό.

Δια το όλον έργον εδαπανήθησαν τα εξής ποσά:

1) Κληροδότημα Β. Τσέλιου 40.000

2) Οι εν Αμερική Μουδρινοί 315.000

3) Οι εν Ν. Αφρική 20.000

4) Οι εν Αιγύπτω 47.000

5) Η Παλλημνιακή 150.000

6) Η Εκκλησ. Επιτροπή 68.000

7) Το Κοιν. Συμβούλιον 28.000

Ο Εποικισμός 25.000

9) Αρωγή Κράτους 400.000

Το όλον δραχμάς 1.093.000

Θ. Βασιλειάδης .

 

LimnowNea.gr : Στη φωτογραφεία το υπέροχο αρχιτεκτονημα, το παλιού Δημοτικό Σχολείο Μουδρου !

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button