ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις Εκλογές. Έχει Θέματα..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα 20 / 09 / 2023
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12633

ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους των Κοινοτήτων
τους κ.κ. Προέδρους των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο
Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 25/09/2023
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 12633 /20-09-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2023
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Δήμου Λήμνου και Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
(ΟΚΠΑ)» για την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Λήμνου
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση διάρκειας υλοποίησης της πράξης
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002540
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
4. Συνέχιση λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Λήμνου»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
5. Συνέχιση λειτουργίας της πράξης «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Λήμνου»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
6. Τροποποίηση της 70/2020 Απόφασης Υλοποίησης με
Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Λήμνου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Λήμνου» και Κωδ. ΟΠΣ 5002548 του Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
7. Τροποποίηση της 145/2020 Απόφασης Υλοποίησης με
ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Λήμνου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Λήμνου» και Κωδ. ΟΠΣ 5002548 του Ε.Π. «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
8. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (01)
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» της Πράξης
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002540»
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
9. Ορισμός Υπεύθυνου Λογαριασμού για το έργο «Βιώσιμη
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων
Μητροπολιτικών Κέντρων) (2022ΣΕ27510081-ΣΑΕ
275/1/2022) και Εισηγητής Εκκαθάρισης
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
10. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια
αυτοκινούμενου χορτοκοπτικού με όλα τα παρελκόμενα
για τη συντήρηση του Δημοτικού σταδίου Μύρινας»,
σύμφωνα με το (άρθρο 221, παρ. 11 του Ν.4412/2016)
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
11. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών για την υλοποίηση του υποέργου 4
«Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικής μονάδας
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

κομποστοποίησης & χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων» της πράξης «Δράσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Λήμνου»,
σύμφωνα με το (άρθρο 221, παρ. 11 του Ν.4412/2016)
12. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση
ακινήτου στην κοινότητα Ατσικής για στέγαση οχημάτων
και μηχανημάτων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
13. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αγρών του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
14. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην
κοινότητα Μύρινας
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ
15. Έγκριση της αριθ. 13/2023 απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» με τίτλο «3η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους
2023» με ΑΔΑ 6ΥΩΚΟΕΥΖ-86Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
16. Έγκριση της αριθ. 14/2023 απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ» με τίτλο «Υποβολή τριμηνιαίας
έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων –
Εξόδων, 2ου Τριμήνου 2023» με ΑΔΑ «ΨΖ8ΣΟΕΥΖ-ΞΧΤ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
17. Έγκριση της αριθ. 02/2023 απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου»
με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λήμνου από 01/01/2022 – 31/12/2022»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
18. Έγκριση της αριθ. 03/2023 απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου»
με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
από 01/01/2022 – 31/12/2022»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης
συνολικής προθεσμίας και προσαρμογή των τμηματικών
προθεσμιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και
βελτίωση οδικών προσβάσεων προς τουριστικούς
πόλους Δήμου Λήμνου»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011
απόφασής του Δ.Σ., για τον καθορισμό των τελών που
επιβάλλονται για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων στην
Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
21. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ. 146/2023 απόφασης του
Δ.Σ. «Έγκριση παραχώρησης οχήματος στον Ο.Κ.Π.Α
Δήμου Λήμνου»
Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
22. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής
Δήμου Λήμνου για το έτος 2023
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23. Διαγραφή χρεών ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΜΕΙΟΥ

 1. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για έγκριση της
  εισήγησης της Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό και
  την υλοποίηση Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Λήμνου
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  25. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για τοποθέτηση
  πινακίδων στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή ενοποίηση
  αρχαιολογικών χώρων Λήμνου – Δημιουργία
  τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών» που
  υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  26. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για λήψη απόφασης
  για απαλλαγή από την υποχρέωση έγκρισης απότμησης
  – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκρισης
  κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκρισης εισόδου – εξόδου
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
  27. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
  Λήμνου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΡΜΟΣ
  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., για την υλοποίηση της Δράσης
  «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λήμνου και
  Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  (ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.) για την επικαιροποίηση
  μελετών, εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών και
  παραλαβής έργων-προμηθειών»
Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button