Απόψεις

Δημοτικό Συμβούλιο στην εποχη του Κορονοϊού

Μύρινα 27/ 03 / 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

(Άρθρο 67 παρ.5 Ν.3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/ 2019).

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου που θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 12.00 και λήξη 14.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020] και με την υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Ενημέρωση και λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου

 

4. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο, η πρόσβαση του οποίου επιτυγχάνεται από την αναγνωρισμένη κοινοτική οδό και μέσω ιδιωτικής διόδου, στην περιοχή «Κάμπος», της Κτηματικής Περιφέρειας Πλατέως,

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Λήμνου typolimnou1@gmail.com, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους το συννημένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό e-mail θα μπορούν

είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στην Πρακτικογράφο του Δ.Σ.: τηλέφωνο 2254350029, είτε στο FAX : 2254350050.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button