Ανακοινώσεις

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ο Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Λήµνου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισµού µας (∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μύρινας & ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Μούδρου) για το σχολικό έτος 2021 – 2022 Το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από :

07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 έως 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2021-2022, θα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστηµα από 07 Ιουνίου 2021 µέχρι 25 Ιουνίου 2021 και θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στα email των Παιδικών Σταθµών είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση του Σταθµού:

Ωστόσο, σε περίπτωση ανάγκης παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων για τη συµπλήρωση της αίτησης εγγραφής , οι γονείς µπορούν κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφών να καλούν τηλεφωνικά στους Παιδικούς Σταθµούς τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10.00 το πρωί έως τις 12.00 το µεσηµέρι.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 25/6/2021, βάσει αποστολής της αίτησης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή απόδειξης ταχυδροµείου ή εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) σε περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδροµικά.

( Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής καθώς και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και η Βεβαίωση παιδιάτρου θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λήµνου www.limnos.gov.gr/Ανακοινώσεις )

Τα οριστικά αποτελέσµατα εγγραφών-επανεγγραφών θα ανακοινωθούν µετά την έκδοση των εγγραφών των νηπίων µέσω του προγράµµατος Εναρµόνισης-ΕΣΠΑ στο οποίο συµµετέχει ο Οργανισµός µας.

∆ικαίωµα εγγραφής: ∆ικαίωµα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθµούς του Οργανισµού µας, έχουν όσα νήπια έχουν ήδη συµπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών ή πρόκειται να τη συµπληρώσουν έως και 30/09/2021 και ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (δηλαδή 30 µηνών κατά την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθµού – Σεπτέµβριος 2021).

Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (Αριθ.41087/ΦΕΚ Β΄4249/5.12.17:

  1. α. ∆ικαίωµα εγγραφής στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς έχουν όλα τα Παιδιά, απαγορευµένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστηµα πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα.

Παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθµό, εφόσον βεβαιώνεται µε γνωµάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού.

  1. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόµενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονοµικά αδυνάτων οικογενειών, προτιµώµενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, µονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγµένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δοµών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε µέλη µε σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου µε απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη µοριοποίησή τους. Από το σύστηµα µοριοδότησης εξαιρείται η δηµοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/τουαιτούσας/αιτούντος µε το Σταθµό ή άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου.

Προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης εγγραφής είναι οι γονείς να είναι ήδη κάτοικοι του ∆ήµου Λήµνου όπως προκύπτει από τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση εργασίας ).

Εγγραφές – επανεγγραφές Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαµήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συµφώνου συµβίωσης. Σε περίπτωση που προσκοµισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση .Σε περίπτωση ύπαρξης συµφώνου συµβίωσης απαιτείται η προσκόµισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα και των δύο µερών.

2.Υπεύθυνες ∆ηλώσεις

α.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης γονέων του παιδιού.

β.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για τα άτοµα που θα παραλαµβάνουν το παιδί τους από τον Παιδικό Σταθµό.

  1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος εφορίας του τρέχοντος οικονοµικού έτους (για τα εισοδήµατα που έχουν αποκτηθεί από 01/01/2020 εως 31/12/2020). Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το χρονικό διάστηµα των αιτήσεων εγγραφής, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκοµίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά µε καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης την 31η Ιουλίου 2021 . Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή τους δεν θα εξεταστεί .

4.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ :

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Βεβαίωση εργοδότη Βεβαίωση εργοδότη ( µε ηµεροµηνία όχι παλαιότερη των δύο µηνών) ότι ο γονέας είναι εργαζόµενος ή πρόκειται να εργασθεί εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύµβασης µαζί µε το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΩΝ : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας . ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ(εκτός πρωτογενή τοµέα) : 1. Αντίγραφο της ∆ήλωσης Έναρξης Επιτηδεύµατος στη ∆ΟΥ 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ: Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ/Κλάδος Αγροτών ή βεβαίωση αίτησης υπαγωγής στον ανωτέρω κλάδο ασφάλισης απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το τρέχον έτος.

5.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όµως εκδοθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών του γονέα ή και των 2 γονέων που δηλώνουν άνεργοι, µε εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόµενου όπου προσκοµίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.

  1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ: Βεβαίωση υγείας του παιδιού (συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από Παιδίατρο). Κατά την έναρξη φοίτησης του νηπίου στον σταθµό οι γονείς οφείλουν να προσκοµίσουν αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του µε τα εµβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού και το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. Για την εγγραφή νηπίων που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης εγγραφής είναι να συµπεριλαµβάνεται στην αίτηση σχετική γνωµάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι ωφέλιµο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού.

7.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Επισηµαίνεται ότι για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαιτείται πλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας .

8.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ):

Aναπηρία γονέων ή τέκνου µε ποσοστό 67& και άνω: Aντίγραφο απόφασης απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Οικογένεια µε τρία παιδιά: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Άγαµοι γονείς : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του γονέα

Άνεργοι γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ:Απόφαση έγκρισης αίτησης ΚΕΑ

∆ιαζευγµένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : Για διαζευγµένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιµέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιµέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι ή εν διαστάσει.

Γονέας σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Γονείς φοιτητές : Βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Σχολής τελευταίου εξαµήνου

Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από το Στρατό

  1. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Επανεγγραφής Νηπίων: Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής εκτός από τη Ληξιαρχική Πράξη ή το Πιστοποιητικό Γέννησης. Επισηµαίνεται ότι η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστηµα µοριοδότησης και συνεπώς µοριοδοτείται . (Αιτήσεις επανεγγραφής θεωρούνται οι αιτήσεις εκείνες που είχαν εγκριθεί κατά το προηγούµενο σχολικό έτος µε απόφαση ∆.Σ. σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης του ΝΠ∆∆ ). Κατά τη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικά/διευκρινιστικά δικαιολογητικά επί των υποβληθέντων αιτήσεων .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Κοινωνικά Κριτήρια Μόρια

α.Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς: άγαµοι, σε χηρεία, διαζευγµένοι, σε διάσταση) 40 β.Οικογένεια µε µέλος Αµεα (πάνω από 67%) (µητέρα, πατέρας, τέκνο,αδελφός,αδελφή) 30

γ.Γονέας Φοιτητής σε ΑΕΙ /ΤΕΙ για απόκτηση πρώτου πτυχίου 20

δ.Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 20

ε.Τρίτεκνη οικογένεια µε ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών, ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 5

στ. Πολύτεκνη οικογένεια µε ανήλικα τέκνα ή τέκνο που σπουδάζει έως 24 ετών ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 10

ζ. Άνεργοι και οι δύο γονείς δικαιούχοι ΚΕΑ 10

Οικονοµικά κριτήρια (Σύνολο δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήµατος) Μόρια

α. Έως 6.000,00 € 40

β.Από 6.001,00 έως 18.000 € 35

γ.Από 18001- 34.000€ 30

δ.Από 34.001-46.000 € 20

ε.Από 46.000 € και πάνω 10

Εργασιακή κατάσταση γονέων Μόρια

α.Εργαζόµενοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας εργαζοµένος 60

β.Άνεργοι και οι δύο γονείς/Μονογονέας άνεργος / 20

γ. Γονέας ο ένας εργαζόµενος και ο άλλος γονέας άνεργος 20 Επανεγγραφές Μόρια Επανεγγραφή παιδιού 60 Σηµειώνεται ότι ο γονέας Φοιτητής σε ΑΕΙ /ΤΕΙ για απόκτηση πρώτου πτυχίου ή γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία επειδή δεν έχει τη δυνατότητα εργασίας ούτε τη δυνατότητα έκδοσης κάρτας ανεργίας , όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση ως κριτήριο µοριοδότησης και για λόγους κοινωνικούς , λαµβάνει τα µόρια της κατηγορίας εργασιακής κατάστασης του γονέα εργαζόµενου. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των µορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε πραγµατοποιείται κλήρωση.

Ο Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α. ∆ήµου Λήµνου

Παναγιώτης Μουστάκας

 

LimnosNea.gr : Στη Φωτογραφία ο Παιδικός Σταθμός Μουδρου

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button