ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Ενισχύεται ο ΝΟΛ με εξοπλισμό αξίας 200.000 € !!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 Ιουλίου 2022

Δημόσια πρόκληση επιλογής

Ο Ναυτικός Όμιλος Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια σκαφών κωπηλασίας, κανοε-καγιάκ από τον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου» η οποία υποβλήθηκε στην υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε ΟΤΑ και εντάχθηκε με την  με αριθμό. 2464/25.09.2019 (ΑΔΑ: 7ΧΧΦ7ΛΩ-ΚΑΙ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010975855) με συνολικό προϋπολογισμό εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (199.277,74).

Προσκαλεί της ενδιαφερόμενους

Να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών

(Α1) Διπλο/δικωπος αγωνιστικού τύπου (1τεμαχιο)

(Α2) Κουπιομετρα (τεμάχια 7)

(Α3) Κουπια skinny concept 2 (12 τεμάχια)

(Α4)  Swingulator – προσωμοιωτης Δικωπου

Κριτήρια επιλογής: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά

Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του συνολικά ή για κάθε μία από της ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ξεχωριστά.

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών (Α1,Α2,Α3,Α4,) ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Οκτωβρίου 2022..

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί   μέχρι την 31 Αυγούατου  2022  και ώρα 14.00 (εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της ) εγγράφως είτε ιδιοχείρως στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου στη Μύρινα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση nolimnos@gmail.com.

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και ότι οι εργασίες/προμήθεια εξοπλισμού/παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις σε  εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Ο Προεδρος: Ιωαννης Λυτσακης

Ο Γ. Γραμματέας  Βαϊος Καλλιγερης

 

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button