Ανακοινώσεις

Ημερήσια Αποζημίωση Στρατιωτικών Τι προτεινεται

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄αριθ. 40/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Σερρών

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), επιθυμεί να αναδείξει το θέμα της ημερήσιας αποζημίωσης των στρατιωτικών που ενώ ανήλθε στα 40€ τα στελέχη των Ε.Δ. συνεχίζουν να αμείβονται με το παρωχημένο ποσό των 29,35€.

 

  1. Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.2685/1999 ίσχυε ότι «…Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου…».

 

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρο 11 του ν.4336/2015 ισχύει ότι «Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου».

 

  1. Περαιτέρω το άρθρο 15 του ν.4336/2015 καθόριζε ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

 

  1. Βάσει του άρθρου 65 του ν.4587/2018 «Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως έχει παραταθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2019. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2019».

 

  1. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο ζητά την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου, ο οποίος ενώ ψηφίσθηκε από 14 Αυγούστου 2015 οι εν ενεργεία στρατιωτικοί συνεχίζουν, περίπου 5έτη αργότερα, να μην απολαμβάνουν ισότιμα τις παροχές του, παρότι εξέπνευσε προ ευλόγου διαστήματος και η τελευταία προθεσμία.

 

  1. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας ακολούθως να ενημερώσει τα μέλη του.

 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες στο πλαίσιο της αγαστής δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης ώστε εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

 

  1. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

 

 

 

  1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370                                                             6977566243

 

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button