Ανακοινώσεις

ΝΟΛ – Δημόσια πρόσκληση επιλογής

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη 3 Μύρινα Λήμνου Τ.Κ 81400

Πληροφορίες: Καλλιγερής Βαγιανός                  

  Μύρινα 16  Μαίου 2020

Τηλέφωνο: 6974370066

e-mail : vagioskalligeris@yahoo.gr                                                                                            :

                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια πρόσκληση επιλογής

Ο Ναυτικός Όμιλος Λήμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια σκαφών κωπηλασίας, κανοε-καγιάκ από τον Ναυτικό Όμιλο Λήμνου» η οποία υποβλήθηκε στην υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε ΟΤΑ και εντάχθηκε με την  με αριθμ. 2464/25.09.2019 (ΑΔΑ: 7ΧΧΦ7ΛΩ-ΚΑΙ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010975855) με συνολικό προϋπολογισμό εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (199.277,74).

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους

Να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών

Α1 Φουσκωτά  σκάφη συνοδείας  τεμάχια δύο (2) 

Α2 Εξωλέμβιες μηχανές για φουσκωτά σκάφη συνοδείας τεμάχια δύο (2)

Α3 Εργόμετρα κωπηλασίας τεμάχια τέσσερα (4)

Α4 Πρέσα ποδιών γυμναστηρίου τεμάχια ένα (1)

 

Κριτήρια επιλογής: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά

Ο προσφέρων μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του συνολικά ή για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ξεχωριστά.

Για τις κατηγορίες δαπανών Α1 και Α2 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Ιουνίου 2020.

Για την κατηγορία δαπανών Α3 και Α4 ως χρονοδιάγραμμα παράδοσης ορίζεται το τέλος Ιουλίου 2020.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί , από την δημοσίευση της παρούσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εντός δέκα πέντε΄(15) ημερών από την δημοσίευση σε εφημερίδα , μέχρι  την Τετάρτη 17 Ιουνίου  2020  και ώρα 14.00 εγγράφως είτε ιδιοχείρως στην έδρα του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου στη Μύρινα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση nolimnos@gmail.com.

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και ότι οι εργασίες/προμήθεια εξοπλισμού/παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις σε  εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Το Δ.Σ του Ναυτικού Ομίλου Λήμνου

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button