ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Τα Θέρμα σε πορεία Λειτουργίας… Άντε να δούμε !

Τα “Θέρμα”  βγαίνουν σε διαγωνισμό προς ενοικίαση.  Η διακήρυξη έφθασε στα ΜΜΕ με τις λεπτομέρειες της εκμίσθωσης  (τη δημοσιεύουμε παρακάτω )

Δίνουμε τα βασικά: Το Ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού είναι 800 € το μηνα – διάρκεια ενοικίασης  τα 10 χρόνια.

Μιλήσαμε το Μεσημέρι 18/5 με τον πρώην Έπαρχο και σημερινό Δημοτικό Σύμβουλο Βαγγέλη Γιαρμαδούρο, ο οποίος  είναι και  μέλος της Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου αλλά κυρίως ήταν ο τελευταίος εκμισθωτής των Θέρμων, μέχρι το 2017 και έκτοτε τα Θέρμα δεν λειτούργησαν…

Ο  κ. Γιαρμαδούρος μας είπε ότι για να “κινήσει”  η λειτουργία των  Θέρμων θα πρέπει να υπάρξουν   επισκευές και βελτιώσεις  της τάξης,  όπως εκτίμησε,   των 100.000 € και με αυτό το δεδομένο για να υπάρξει σοβαρή υποψηφιότητα να αναλάβει τα Θέρμα θα έπρεπε  η διάρκεια εκμίσθωσης να είναι  20 χρόνια και  το ποσό  εκκίνησης  τα 600 €, το μήνα.

Ο  Βαγγέλης  Γιαρμαδούρος πιστεύει,   ωστόσο,  ότι τα Θέρμα στους  τομείς  των Ιαματικών Λουτρών, των  ΣΠΑ και ως μονάδα Εστίασης:  Μπαρ , Εστιατόριο, μπορούν να αποδώσουν.

Το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουν  τα Θέρμα,  που κατά τον κ. Γιαρμαδούρο είναι αμφίβολο με τους Όρους που έχουν τεθεί,   και αυτό  θα μπορούσε το ταχύτερο να συμβεί το καλοκαίρι 2022 .

Ο διαγωνισμός  θα γίνει την 1η Ιούνιου και μόνο τότε θα φανεί αν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον. Και αν δεν υπάρξει;

Ο Δήμος πρέπει να έχει εναλλακτικές Λύσεις και ανάμεσα σε αυτές και την περίπτωση:  οι αναγκαίες επισκευές και βελτιώσεις αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα Ευρωπαϊκά  η άλλο σχετικό κονδυλι.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύρινα  14.5.2021

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                             Αριθ. πρωτ. 6085

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κορνού, περιοχή Θέρμα

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθμ.116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική  δημοπρασία ένα γήπεδο κείμενο στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Κορνού της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στην περιοχή «ΘΕΡΜΑ» (άνευ οδού και αριθμού), συνολικής έκτασης 2.773,58 τμ, το οποίο συνορεύει βόρεια με δρόμο και πλατεία, νότια με χείμαρρο, ανατολικά με κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λήμνου και δυτικά με αγροτικό δρόμο. Εντός του ανωτέρω γηπέδου υφίσταται ένα κτίσμα αποτελούμενο από δύο ορόφους, συνολικού εμβαδού κύριων και βοηθητικών χώρων 749,47 τ.μ.

Το μίσθιο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή, ως συγκρότημα, για μεμονωμένα ιαματικά λουτρά (Ο φυσικός πόρος «Πηγή Θέρμων Ηφαίστου Δήμου Λήμνου», αναγνωρίστηκε ως ιαματικός δυνάμει της υπ’ αριθμ. 22744 ΦΕΚ 4601/Β΄/28-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού) και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, καφενείο) κλπ.

Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) μηνιαίως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και θα λήγει σε δέκα (10) έτη, την αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Τα έξοδα σύνταξης συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου και μεταγραφής αυτού θα βαρύνουν το μισθωτή.

Το μίσθωμα αρχής γενομένης από την 1/1/2024 και ακολούθως, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 3% από έτος σε έτος επί του τελευταίου μισθώματος της 1/1/2023, οπότε και θα αρχίσει η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 1η Ιουνίου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία στις 7 Ιουνίου του 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους όρους της σχετικής διακήρυξης στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) και στο τηλέφωνο 2254350031.

Μύρινα 14 Μαΐου 2021

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Μαρινάκης                     

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button