Ανακοινώσεις

Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/2 – Διαβάστε όλα τα Θεματα

Μύρινα 04/ 02 / 2022
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1560
ΠΡΟΣ: τον κ. Δήμαρχο
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
τους κ.κ. Προέδρους των
Κοινοτήτων
τους κ.κ. Προέδρους των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεικτή συνεδρίαση), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης
(Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 09η
του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. αριθ..643/69472/24.09.2021 «Σύγκληση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος
Επισημάνσεις
• Επειδή η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
παρακαλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. έως
την Δευτέρα 07/02/2022 για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή.
• Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή
τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά
πιστοποιητικά στον πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας του.
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 09/02/2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1560 /04-02-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.), του Δήμου Λήμνου, έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΙΩΝ
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Λήμνου»
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού –
Αθλητισμού Δήμου Λήμνου»
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
5. Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο
διαχειριστικό συμβούλιο της Α.Μ.Κ.Ε. «Λήμνος Τουριστική»
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
6. Τροποποίηση – συμπλήρωση αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΙΩΝ
7. Καθιέρωση ή μη 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών
Καθαριότητας, Ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Λήμνου σύμφωνα με το άρθρο 36
παρ.3 Ν.3584/07
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
8. Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Κοντιά «Φιλοκτήτης» σχετικά με δωρεάν παραχώρηση
χρήσης δημοτικού ακινήτου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, για
την εκποίηση ή εκμίσθωση και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων
( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 και 201 του ΔΚΚ.) για το έτος 2022
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
10. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές
τους για την συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής
εκποίησης, ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης δημοτικών
ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο (άρθρο 7 του
Π.Δ. 270/81) για το οικ. έτος 2022
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών του Δήμου Λήμνου για το οικ. έτος 2022
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
12. Εξέταση αίτησης Αλέξανδρου Τζιβάκη & Σια Ο.Ε., σχετικά με τη
μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφετέρια με την επωνυμία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) που βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
13. Εξέταση αιτήματος συλλόγου «Ενεργοί Πολίτες Λήμνου»
σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στην
επιτροπή για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
σύμφωνα με το άρθρο 35 του γ.λ.κ.20 (ΦΕΚ 444 Β/26-04-1999)
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου μαζί με τον
αντικαταστάτη του για την συμμετοχή του στην «Γνωμοδοτική
Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στην
περιοχή δικαιοδοσίας μας
16. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη, μίσθωσης χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κοινότητα Κάσπακα
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
17. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη, μίσθωσης χώρου
στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μύρινας (περιοχή
Ανδρωνίου)
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
18. Εξέταση αιτήματος επιχείρησης για χαρακτηρισμό αυτής ως
εποχικής
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
19. Συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης ετήσιου Μητρώου
Αρρένων , Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
20. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη, μίσθωσης δύο (2)
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην κοινότητα Θάνους
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
21. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για έκδοση κανονιστικής
απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Κοντοπουλίου, του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
22. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
23. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
24. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
26. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
27. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή στέγαση
σχολικής μονάδα

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button