Περιοδικό

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Γράφει ο Θόδωρος Δημητριάδης

Τον γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου, μαζί με την επανάσταση των Ελλήνων κατά της τουρκικής σκλαβιάς. Η λέξη Ευαγγελισμός είναι σύνθετη από δύο λέξεις, ευ + άγγελμα που σημαίνουν καλή, χαρμόσυνη είδηση, δηλαδή την γέννηση του Ιησού Χριστού.

Το χαρμόσυνο αυτό άγγελμα δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Μαριάμ και περιγράφεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ.1: 26-35:

“Εν δε τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ προς παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. Η δε ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού,και διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος. Και είπεν ο άγγελος αυτή, Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος. Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω; Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό και το γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού”.

Ο Λουκάς και οι άλλοι τρεις (Ματθαίος, Μάρκος, Ιωάννης) ονομάζονται ευαγγελιστές, και τα βιβλία τους ευαγγέλια, ακριβώς γιατί το κύριο θέμα τους είναι η καλή είδηση της ενανθρώπισης του Θεού.

Ο Ιωάννης μάλιστα μέσα σε δυο σειρές, μέσα σε δύο εδάφια, στο χαρμόσυνο αυτό άγγελμα συμπυκνώνει όλη τη χριστιανική πίστη και θρησκεία:

“ούτως γαρ ηγάπησεν ο θεός τον κόσμον ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον Oυ γαρ απέστειλεν ο θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον αλλ’ ίνα σωθή ο κόσμος δι αυτού”. (κεφ. 3:16-17).

Μια από τις πιο μελωδικές μουσικές αποδόσεις από χορωδία αυτών των δύο εδαφίων είναι και η ακόλουθη (στα Αγγλικά):

 

 

 

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button