ΕπιλεγμέναΠεριοδικό

Λημνος – Ποιοι μόνο θα ταξιδεύουν, ως μόνιμοι κάτοικοι, και πως θα το αποδεικνύουν

Ανησυχία και σε κάποιους απελπισία σκόρπισε η Κυβερνητική απόφαση  να ταξιδεύουν   από και προς Λήμνο,  και σε κάθε άλλο Νησί,  μόνο όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι  αυτοί. Αυτό ισχύει από  21/3 μέχρι 21/4 (και βλέπουμε..) για την Ακτοπλοΐα ενώ φαίνεται ότι σύντομα θα ισχύσει και για τα Αεροπορικά Ταξίδια

Υπάρχουν όλοι εκείνοι οι Λημνιοί που από νωρίς το Καλοκαίρι , κάποιοι και από τις αρχές Απριλη μέχρι τον Σεπτέμβρη και  τον Οκτωβρη, έρχονται  και διαμένουν στη  Λήμνο.

Ολοι αυτοί όμως δεν θα μπορούν να ταξιδεύσουν  προς  τη Λήμνο από τη στιγμή που  δεν  έχουν  δηλώσει ως πρώτη τους κατοικία  τη Λήμνο.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται  για να  εμποδιστεί η διασπορά  του Κορονοϊού. Καλώς λαμβάνονται  και  ΑΡΓΗΣΑΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ  !

Θα πρέπει,  μάλιστα,  όσοι έχουν το Δικαίωμα (ως Μόνιμοι Κατοικοι) να ταξιδεύουν προς Λήμνο να τους γίνεται  ιατρικός έλεγχος κατά την επιβίβαση τους στο πλοίο και να θεσπιστούν, κάτι που δεν έχει γίνει, ειδικές συνθήκες  και κανόνες  που θα εφαρμόζονται στο ταξίδι τους εντος του Πλοίου.

ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΗΜΝΟΥ:

  1. Αν εκτυπώσει από TAXIS το Ε1, όπου σε αυτό το έγγραφο φαίνεται ποια είναι η πρώτη κατοικία του – Το Ε1 Μπορεί κάποιος να το ζητήσει και από τον Λογιστή του.
  2. Αν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το Ε1,  υπάρχει στο TAXIS μια ειδική εφαρμογή  που βεβαιώνει, με βάση το Ε1,  ότι το αναφερόμενο πρόσωπο  είναι μόνιμος  κάτοικος Λήμνου.
  3. Υπάρχει ακόμη ένας τρόπος, ο πιο εύκολος (!),  για να ταξιδέψει κάποιος στη Λήμνο  ως Μόνιμος Κάτοικος και  είναι  η χρήση του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη  (Μ.Α.Ν), ένας 9ψηφιος   αριθμός, που θεσπίστηκε  για το Μεταφορικό Ισοδύναμο,  που επιστρέφει στον επιβάτη ένα ποσό από το αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό Εισιτήριο. Υπάρχει  στο TAXIS   και αρκεί κάποιος να τον γράψει κάπου και να τον αναφέρει όταν κόβει το Εισιτήριο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο Πρώτο

  1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των μετακινήσεων επιβατών δια θαλάσσης με κάθε

τύπο πλοίου και σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών και ιδιωτικών

σκαφών αναψυχής, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, από την ηπειρωτική Ελλάδα

προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας

υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο

περιορισμός δεν καταλαμβάνει:

α) τους μόνιμους κατοίκους των νησιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα

προς τα νησιά και αντίστροφα.

β) τους μόνιμους κατοίκους νησιών που μετακινούνται μεταξύ αυτών.

γ) το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και

δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.

δ) τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και το εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε βαθμίδας

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που εργάζονται

σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή

μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας.

ε) το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

τους ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή

προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση

υπηρεσίας.

στ) τους μετακινούμενους για λόγους έκτακτης κοινωνικής ανάγκης εφόσον τούτο σαφώς

αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά.

ζ) κάθε άλλη περίπτωση, ιδίως εκείνων που αφορά σε παροχή υπηρεσιών ασφαλείας,

υγείας και κοινής ωφέλειας.

  1. α) Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α)-(στ) της προηγούμενης παραγράφου αποδεικνύεται

με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτηρίων των

επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της

ιδιότητας θα πιστοποιείται κατά και πριν την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία ή σκάφη.

Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη

ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή

βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο.

β) Στην περ. (ζ), η έγκριση επιβίβασης παρέχεται κατόπιν αδείας της Λιμενικής Αρχής

απόπλου των πλοίων.

  1. α) Οι πλοιοκτήτες ή διαχειριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι εξουσιοδοτημένοι

ναυτικοί πράκτορες υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εφαρμογή

της παρούσας και την πιστή εφαρμογή των ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων

για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του

κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής

Ακτοφυλακής επιβλέπει την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης και

παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις εταιρείες και τα πληρώματα των πλοίων και των

σκαφών.

β) Οι διατάξεις του άρθρου τρίτου της αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.03.2020 απόφασης των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών

υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της

Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915), ισχύουν αναλόγως για την μεταφορά

των επιβατών της παρούσας απόφασης και εκτελείται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή

διαχειριστή ή του πλοιάρχου. Επίσης, στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύναται να

ενδιαιτείται ένας επιβάτης ή μέλος πληρώματος.

  1. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν η Εύβοια

και η Λευκάδα κατά το μέρος που αφορά τις θαλάσσιες συνδέσεις αυτών.

  1. Οι περιορισμοί της παρούσας απόφασης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020

και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00.

Άρθρο Δεύτερο__

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button