Λήμνος

Λήμνος : Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                            Μύρινα   25 / 10 / 2019

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.:  16841

 

 

 

ΠΡΟΣ:  τον κ. Δήμαρχο 

  τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

τους κ.κ. Προέδρους  των   Κοινοτήτων

τους κ.κ. Προέδρους  των   Συμβουλίων των Κοινοτήτων

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Δημοτικού  Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

 

 

 

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο,  την  30η  του μηνός  Οκτωβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος

 

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ  30/10/2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  16841/25-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67  Ν.3852/10)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
2.      Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.      Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
5.      Άσκηση  ένδικου μέσου (κατάθεση υπομνήματος σε ήδη ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης )  
6.      Συμπλήρωση της αριθ. 191/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λήμνου» ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.      Τροποποίηση της παρ. 3 «Διοίκηση» της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών  μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου», σύμφωνα με την 63967/13/09/2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8.      Τροποποίηση της παρ. 3 «Διοίκηση» της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου», σύμφωνα με την 63967/13/09/2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.      Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου Λήμνου» ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
10.   Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου»  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
11.   Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων χώρων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
12.   Έγκριση του υπ΄ αριθ. 3/2019 Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Ύδρευσης ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
13.   Ορισμός εκ νέου, εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης των αριθ. πρωτ. 183/03.01.2019 & 184/03.01.2019 Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Λήμνου και της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

14.   Ορισμός δύο μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λήμνου Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

15.   Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου που βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Κορνού Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

16.   Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής του Δ.Σ., για τον  καθορισµό  τελών  που  επιβάλλονται  για  τη  χρήση κοινόχρηστων χώρων σε τοπική κοινότητα του Δήµου Λήµνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
17.   Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην  Κοινότητα Μύρινας, του Δήμου Λήμνου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
18.   Ορισμός της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002540» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
19.   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση του Υποέργου (01) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λήμνου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002548» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
20.   Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση του Υποέργου (02) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002548»  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

21.   Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου στην τριμελή  Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα πρωτοβάθμιας Φροντίδας  (Το.Π.Φ.Υ.) Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
22.   Έγκριση 1ου – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ «ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» ΣΤΗ  ΜΥΡΙΝΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23.   Αποδοχή συνολικής πίστωσης 37.000,00 €. για την εκτέλεση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ» και καθορισμός τρόπου  εκτέλεσης του υποέργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.   Αποδοχή συνολικής πίστωσης 300.000,00 €. για την εκτέλεση της πράξης  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των υποέργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25.   Αποδοχή συνολικής πίστωσης 113.000,00 €. για την εκτέλεση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των υποέργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26.   Αποδοχή συνολικής πίστωσης 294.706,00 €. για την εκτέλεση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» και καθορισμός εκτέλεσης του υποέργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1 «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ» της Πράξης «Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος στους οικισμούς Κοντοπουλίου και Μούδρου, της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου» με ΜΙS 5019144 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28.   Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29.   Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.   Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
31.   Έγκριση της αριθ. 13/2019 μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32.   Αποδοχή πίστωσης 81.448,60 €. για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΟΥΛΑ”» με Κωδικό ένταξης ΟΠΣΑΑ 0011384649 στο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
33.   Αποδοχή πίστωσης 26.009,00 €. για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»  με Κωδικό ένταξης ΟΠΣΑΑ 0011386650 στο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
34.   Αποδοχή πίστωσης 10.000,00 €. για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΝΤΙΑ» με Κωδικό ένταξης ΟΠΣΑΑ 0011384847 στο Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button