Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλιου, αυτή τη φορά από κοντά !

ΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Λήμνου, που βρίσκεται στην Πλατεία Υψιπύλης (Πλατεία ΟΤΕ) στο Παπουτσίδειο
Δημοτικό Μέγαρο, 1ος όροφος, 04 γραφείο, την 31η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χριστοφιδέλλης Ευάγγελος – Φώτιος
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΙΣ 31/05/2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6949 /26-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αξιοποίηση
του ιαματικού φυσικού πόρου «Πηγή Θέρμων Ηφαίστου»
σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 β του Ν. 4875/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
3. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής
Δήμου Λήμνου για το έτος 2022
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό
κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία)
στους Δ.Π.Σ Μύρινας και Μούδρου για το σχολικό έτος 2022-
2023
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου
προϋπολογισμού, έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων – Μεταλυκειακό Έτος –
Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Λήμνου
με ΑΦΜ 800189144 κατά την περίοδο 2022 – 2023
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
7. Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους Δήμους
Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,
Ωρωπού και Αιγιαλείας και των αντίστοιχων δημοτικών
κοινοτήτων
8. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
ΤΜΗΜΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
9. Έγκριση του υπ ́ αριθ. 1/2022 Πρακτικού συνεδρίασης της
Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Ύδρευσης
ΤΜΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
10. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021, της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
11. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση
δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Πεδινού
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
12. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός
διοικητικών ορίων του Δήμου Λήμνου για το έτος 2022
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
13. Έγκριση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
14. Εξέταση αιτήματος μετακίνησης στάσης λεωφορείου, στην
Κοινότητα Καρπασίου, του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

15. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας Ελένη Μαρκατσέλλη & ΣΙΑ
Ο.Ε., για επισκευή πεζοδρομίου και αφαίρεση μεταλλικών
προστατευτικών, στην οδό Π.Κυδά 133, στη Μύρινα Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
16. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής
του Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων
χώρων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
17. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής
του Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων
χώρων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
18. Έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη
μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας,
του Δήμου Λήμνου
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής
του Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων
χώρων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
20. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Ρουσσοπουλίου,
του Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
21. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην Κοινότητα Μύρινας, του
Δήμου Λήμνου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
22. Έγκριση του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
23. Καθορισμός θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Μούδρου ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
24. Καθορισμός θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Μύρινας ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
25. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίηση της
ΑΕΠΟ με διαβούλευση του έργου: «Κατασκευή αλιευτικού
καταφυγίου Αγίου Ερμολάου Ατσικής Λήμνου», στη θέση
«Αγίου Ερμολάου» Ατσικής του Δήμου Λήμνου, της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
26. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 181/2011 απόφασής
του Δ.Σ. με την προσθήκη νέων τμημάτων κοινόχρηστων
χώρων
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
27. Χορήγηση ή μη έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με
δημοτική οδό της επιχείρησης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΜΟΥΣ –
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΚΑΔ)» της εταιρείας ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.,
που βρίσκεται στην Κοινότητα Κορνού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
28. Εξέταση αιτήσεως για την υδροδότηση ακινήτου (Ανέγερση 2
διώροφων κ ́ 1 ισόγειας οικοδομής με υπόγειο (κατοικίες) που
βρίσκεται εκτός οικισμού της Κτηματικής Περιφέρειας Κοντιά
του Δήμου Λήμνου
ΤΜΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
29. Εξέταση αιτήματος επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό αυτών
ως εποχικών
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
30. Εξέταση αιτήματος παραχώρησης ξενώνων στην  Κοινοτητα Αγγαριω

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button