Ανακοινώσεις

Θ. Λούκας: Άκυρες οι Εκλογές στον Ιατρ. Σύλ. Λημνου με απόφαση της “Αποκεντρωμένης”

LimnosNea.gr –  ΛΗΜΝΟΣ – ΡΑΔΙΟ ΑΛΦΑ (26/5/21)

Λάβαμε  με E-mail   την παρακάτω ενημέρωση με ένα Σχόλιο του Θωμά Λούκα και  με το έγγραφο που μας έστειλε  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  που κηρύσσει της Εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου ως άκυρες.

Επικοινωνήσαμε με τον προσωρινό Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου,  Νικο Μαρινάκη,  ο οποίος μας είπε ότι θα βγει επίσημη ανακοίνωση –  απάντηση εντος της Ημέρας…   

” καλημέρα σας.

Μόλις χθες υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι η απόφαση για την μη επικύρωση των εκλογών του ιατρικού συλλόγου Λήμνου της 31ης Ιανουαρίου 2021 είχε εκδοθεί εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Παρόλα αυτά κάποιοι σιωπούσαν για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την πορεία του συλλόγου μας, αδιαφορώντας για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ήταν αρνητική, καθώς διέγνωσε σωρεία παρατυπιών κατά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών.

Δικαιώνονται, με αυτό τον τρόπο, όλοι αυτοί, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διαφυλάξουν την νομιμότητα της διαδικασίας και να προασπίσουν το κύρος του συλλόγου, είχαν τόσο λοιδορηθεί.

Κόντρα, λοιπόν, σε αυτούς που ποντάρουν στην χειραγώγηση, κάποιοι πιστεύουμε ακόμα στους θεσμούς και θα συνεχίσουμε να τους υπερασπίζουμε με όση δύναμη έχουμε.

Με εκτίμηση,

Θωμάς Λούκας MD, MSc, PhD ”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 28 – 04 – 2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 21691

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 77

Ταχ.Κώδικας.:81100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες: B. Σαραντάκου

Τηλέφωνο: 22513 50820

E-mail: vasiliki.sarantakou@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Επικύρωση αποτελεσμάτων εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2

 

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 2. Την αρίθμ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ783/Υ.Ο.Δ.Δ/31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 3. Το αριθμ. πρωτ. 2715α/19-02-2021 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου με το οποίο υπεβλήθησαν στις 19-02-2021 λαμβάνοντας αριθμ. πρωτοκόλλου εισερχομένων 8250 όλα τα έγγραφα των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου.
 4. Τις με Αρ. Πρωτ. 2696α/08-02-2021, 2697α/08-02-2021, 2698α/08-02-2021, 2699α/08-02-2021 και 2700α/09-02-2021 ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά του κύρους των αρχαιρεσιών.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 304 έως 307 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018 – Διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ-8 Α/23-1-18) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν, που καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής και την τήρηση της προδικασίας των αρχαιρεσιών, και ειδικότερα του άρθρου 306 παρ. 2 και 3 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της, ως άνω, με το άρθρο τέταρτο παρ. 1β Ν. 4565/2018, ΦΕΚ Α’ 173/02-10-2018), σύμφωνα με το οποίο: «….2. Τα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται τουλάχιστον προ τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής, μπορούν δε να σταλούν τηλεομοιοτυπικά (φαξ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της έναρξης της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας ή τα εκλογικά τμήματα, αν υπάρχουν περισσότερα, και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. 3. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμασία χώρων, καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που

3

 

 

έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού.»

 1. Όλα τα στοιχεία του φακέλου και την σχετική αλληλογραφία, από τα οποία συνάγεται ότι δεν τηρήθηκε η προδικασία που ορίζεται από τις ως άνω διατάξεις του Νόμου,παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτό την αρχή της νομιμότητας (αρ. 95 παρ. 1Σ του Συντάγματος) δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το πνεύμα του νόμου και την σπουδαιότητα των σχετικών διατάξεων, η προδικασία απαιτείται να τηρηθεί ακόμη και όταν πρόκειται για διεξαγωγή των εκλογών κατόπιν αναβολής.
 2. Τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 4722/2020, που προέβλεπε την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας, το οποίο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 4756/2020, σύμφωνα με το οποίο: «H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων………..εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.»
 3. Τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 306 του Ν. 4512/2018, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο υποβάλλονται όλα τα έγγραφα των αρχαιρεσιών, εκδίδει εντός μηνός απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων, και άρα μέσα στα πλαίσια άσκησης ελέγχου νομιμότητας (που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη νομική φύση των Ιατρικών Συλλόγων, που αποτελούν ΝΠΔΔ σωματειακού χαρακτήρα), οφείλει να απέχει από την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος σε περίπτωση που διαπιστώσει νομικές πλημμέλειες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου που διενεργήθηκαν την 31η Ιανουαρίου 2021 στη Μύρινα Λήμνου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά αναφέρονται στο από 31-01-2021 πρακτικό αρχαιρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 306 παρ. 16 Ν. 4512/2018 όπως ισχύει, σε περίπτωση μερικής ή ολικής 4

 

ακύρωσης της εκλογής, ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή το αργότερο σε δύο (2) μήνες τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπει ο Νόμος.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Κοινοποίηση

1.Ιατρικός Σύλλογος Λήμνου

Π. Κυδά 95

Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400

2.Υπουργείο Υγείας

Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Αριστοτέλους 17

Αθήνα Τ.Κ. 10187

 1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Πλουτάρχου 3

Αθήνα- Τ.Κ. 106 75

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button