ΕπιλεγμέναΠεριοδικό

100 χρόνια πριν, το 1919, όταν η Ισπανική Γρίπη “θεριζε” και τη Λημνο .

Είναι γνωστή η  ονομασθείσα Ισπανική Γριπη  η οποία ενέσκηψε αμέσως μετά το τέλος το  Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,   το 1919,   και επέφερε πολύ περισσότερα  θύματα από αυτά  του Πολέμου. 

Έπληξε και τη Λήμνο η Ισπανική Γρίπη  και η κραυγή απελπισίας  όπως καταγράφεται στη  εφημερίδα της εποχής  δείχνει το μέγεθος  της Συμφοράς…  Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΜΝΟ ΤΟΥ 1919

 

«ΛΗΜΝΟΣ» 9.12.1918      Η ΓΡΙΠΗ                                                              Η νήσος ημών μετεβλήθη απ’ άκρου εις άκρον εις ευρύ και απέραντον νοσοκομείον,  εν ή ελείπουσι δυστυχώς τα απαραιτήτως αναγκαία.  Οπου και αν στρέψη τις δεν θ’ ακούση άλλο ή περί των αγρίων αποτελεσμάτων της επαράτου και βροτολοϊού ταύτης νόσου της επιλεγόμενης γρίπης.                                                       Και κατ’ αρχάς μεν εξελαμβάνομεν ταύτην ως απλήν τινα νόσον.

 Όταν ίδωμεν όμως ν’ αφαρπάζη εντός ολιγοστών ημερών ακμαιωτάτους νέους τότε εξετιμήσαμεν την αγρίαν ταύτης επίσκεψιν και τότε εσπεύσαμεν πανταχού ζητούντες οδηγίας προς προφύλαξιν απ’ αυτής.

Δυστυχώς και η επιστήμη δεν κατόρθωσεν εισέτι να εφεύρη δραστικό τι κατ’ αυτής φάρμακον. πάντα δε παρά του Υπουργείου και Ιατροσυνεδρίου υποδεικνυόμενα μέτρα δεν είνε  προληπτικαί τινες και προφυλακτικαί οδηγίαι, αίτινες δέον απαρεγκλίτως να τηρώνται.   Μάστιξ και πληγή φοβερά διά την ανθρωπότητα η νόσος αύτη απειλεί να μεταβάλη εις νεκροταφείον ότι ο πόλεμος εσεβάσθη.

Εν Μούδρω παρουσιάσθη μ’ όλην την αγρίαν αυτής έντασιν και εις πάντα δε τα λοιπά χωρία και εν αυτή τη πρωτευούση ουκ ολίγα υπάρχουσι θύματα.

Οι κώδωνες των Εκκλησιών έπαυσαν να ψάλλωσι την απαίσιαν αυτών επωδόν.

Οι κάτοικοι τρομοκρατηθέντες σπεύδουν να ευρώσι την σωτηρίαν και παρηγορίαν των εις την πρόσκλησιν των ιατρών οίτινες δεν αρκεί ότι είνε ανεπαρκέστατος διά μίαν νήσον οία η Λήμνος αλλά και οι δύο ή τρεις τούτων προσεβλήθησαν από την επάρατον ταύτην νόσον.

Η κατάστασις είνε εις άκρον σοβαρά, πάντες οι αρμόδιοι πρέπει σύντονον να επιστήσωσι την προσοχήν αυτήν διά να μη θρηνήσωμεν περισσότερα θύματα.                                                                                  Είχομεν ανάγκην ανθράκων διά θέρμανσιν, γάλακτος, κρέατος καθημερινώς, Σακχάρεως, σιτίνου άρτου, απολυμαντικών φαρμάκων, κινίνης και άλλων.                                                                             Κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου.

 

Google NewsΑκολουθήστε το LimnosNea.gr - ΡάδιοΆλφα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςαπό την Λήμνο και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button